c3518cb17d976b8
بررسی کارآیی برخی روش‌های سرولوژیکی و مبتنی بر PCR در تشخیص و ردیابی باکتری عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه‌دار

ناهید معرف زاده؛ مجتبی محمدی؛ عباس شریفی تهرانی؛ زهرا ذاکری

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  بیماری آتشک با عامل باکتریایی Erwinia amylovora از بیماری‌های مهم میوه‌های دانه‌دار محسوب می‌شود. این بیماری طی سال‌های گذشته خسارت‌های هنگفتی به باغ‌های میوه دانه‌دار ایران تحمیل نموده است. استفاده از روش‌های دقیق و قابل اطمینان جهت شناسایی و ردیابی به موقع بیمارگر، به کنترل زود هنگام و جلوگیری از گسترش بیماری و حذف درختان آلوده کمک ...  بیشتر