c3518cb17d976b8
شناسایی مولکولی ستلایت آران‌ای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ جواد مظفری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 223-231

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30259

چکیده
  ستلایت آران‌ای در برخی جدایه های ویروس موزاییک خیارCucumber mosaic virus, (CMV) سبب کاهش یا تشدید علائم این ویروس می‌شود. جهت بررسی وجود ستلایت آران-ای‌، نمونه‌های آلوده گیاهی مشکوک به CMV از میزبان‌های مختلف جمع‌آوری شدند. ابتدا با استفاده از روشهای سرولوژیک مانند DAS-ELISA و دیبا CMV ردیابی شد. به منظور بررسی بیشتر علائم و اثر احتمالی ستلایت آران‌ای ...  بیشتر

شناسایی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) در باغ های درختان میوه هسته دار استان های گلستان و فارس

مریم ستاری؛ فرشاد رخشنده رو؛ جواد مظفری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30256

چکیده
  ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی Tomato ringspot virus (ToRSV) متعلق به جنس Nepovirus و خانواده Secoviridae می باشد. زوال ناشی از این عامل ویروسی یکی از عوامل تخریب درختان میوه در جهان محسوب می شود. در این تحقیق جهت بررسی درصد آلودگیToRSV در باغات درختان میوه هسته دار هلو، آلو، گوجه و زردآلو در استان های فارس و گلستان در طی سال های 1387 و 1388 ، تعداد 414 نمونه به صورت کاملا ...  بیشتر