c3518cb17d976b8
مقایسه کارایی تعدادی از علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتاز سینتاز در کنترل علف هرز یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana)

سمیه فروزش؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ فاطمه دستاران

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 285-293

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24336

چکیده
  به منظور ارزیابی کارایی تعدادی از علف‌کش‌های ثبت شده در ایران برای کنترل علف هرز یولاف وحشی، دو آزمایش مجزا به صورت گلخانه‌ای، در بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در هر آزمایش‌ یک جمعیت یولاف وحشی توسط 10 تیمار علف‌کشی با 12 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر