c3518cb17d976b8
ویژگی‌های بیوشیمیایی آنزیم آلفا- آمیلاز کفشدوزک خربزهEpilachna chrysomelina و اثر مهارکنندگی چند بازدارندۀ گیاهی روی آن

روح انگیز قنبرنژاد؛ محمد قدمیاری؛ رضا ساجدی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 251-263

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53502

چکیده
    Epilachna chrysomelinaیکی از مهم‌ترین آفات گیاهان تیرۀ کدوئیان است. ویژگی‌های بیوشیمیایی آلفا- آمیلاز در حشرات کامل کفشدوزک خربزه بررسی و فعالیت بهینۀ این آنزیم در pH 4 و دمای 50 درجۀ سلسیوس به‌دست آمد. فعالیت ویژۀ آلفا- آمیلاز در رودۀ جلویی، میانی و عقبی ولولۀ گوارش سنین مختلف لارویو حشرات کامل نر و ماده بررسی شد. بیشترین فعالیت این آنزیم ...  بیشتر