c3518cb17d976b8
بررسی مقاومت نژادگان‌های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه

روژین مرادی؛ جهانشیر امینی؛ غلام حسین احمدی؛ هدیه بدخشان

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 127-137

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.205577.1006712

چکیده
  در این پژوهش واکنش 24 نژادگان (ژنوتیپ) گندم منتخب تجاری و رگه (لاین)­های در دست معرفی استان کرمانشاه نسبت به نژاد غالب قارچ عامل بیماری زنگ زرد (6E158A+) بررسی شد. مقاومت گیاهچه­ایی در شرایط گلخانه و مقاومت گیاه کامل در شرایط گندمزار از راه ایجاد آلودگی مصنوعی با استفاده از اسپور عامل بیماری ارزیابی و پس از یادداشت‌برداری تجزیۀ داده­ها ...  بیشتر

جداسازی و بیماری‌زایی قارچ‌های مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقۀ درختان گردو در شهرستان کرمانشاه

جهانشیر امینی؛ زینب عزیزی؛ مهیار شیخ الاسلامی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 59-67

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54721

چکیده
  طی بازدیدهایی که از باغ‌های گردو در شهرستان کرمانشاه به عمل آمد، از ریشه و طوقه و خاک همراه ریشه و طوقۀ درختان گردو که علائم زوال، پوسیدگی طوقه و ریشۀ مشکوک به آلودگی Pythium وPhytophthora  داشتند نمونه‌هایی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها در آزمایشگاه روی محیط‌های کشت عمومی و نیمه‌انتخابی کشت شد. بر اساس خصوصیات مرفولوژیک، اندام‌های جنسی و غیرجنسی ...  بیشتر

ارزیابی جدایه‌های Bacillus در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی سفید ریشۀ سیر ناشی از قارچ Sclerotium cepivorum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

جهانشیر امینی؛ نسرین بابایی؛ محمد جواد سلیمانی؛ بهروز حریقی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 253-262

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36674

چکیده
  بیماری پوسیدگی سفید ریشۀ سیر با عامل Sclerotium cepivorum یکی از بیماری‌های مهم سیر در استان همدان است. در این تحقیق، بعد از جداسازی بیمارگر از گیاهان آلوده، با آزمون اثبات بیماری‌زایی مناسب‌ترین جدایه برای مطالعات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای انتخاب گردید. 175 جدایه باکتری از خاک و منطقۀ ریزوسفر گیاه سیر در مزارع شهرستان همدان جداسازی و خالص‌سازی ...  بیشتر