c3518cb17d976b8
بررسی تنوع توده‌‌های خربزه و طالبی (Cucumis melo L.) برای مقاومت به پژمردگی فوزاریومی بر مبنای فعالیت آنزیم‌های بیوشیمیایی

مهرداد حنیفه‌یی؛ حمید دهقانی؛ رجب چوکان

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 191-205

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57375

چکیده
  بیماری پژمردگی فوزاریومی، نوعی بیماری محدودکنندۀ کشت خربزه‌ییان در جهان و همچنین در ایران است. یکی از روش‌های کنترل این بیماری استفاده از ارقام مقاوم خربزه و طالبی است. در این تحقیق، 57 تودۀ‌ خربزه و طالبی در شرایط گلخانه برای تعیین وضعیت مقاومت در مقابل بیماری پژمردگی آوندی فوزاریومی و روند تغییرات در فعالیت بیوشیمیایی در قالب ...  بیشتر