c3518cb17d976b8
پاسخ الکتروفیزیولوژیکی حشرات کامل مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidea) به برخی ترکیب‌های دورکنندۀ گیاهی

زیبا ممدوح؛ علی اصغر سراج؛ مرتضی موحدی فاضل؛ جیانفرانکو آنفورا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.227667.1006765

چکیده
  مینوز گوجه­فرنگی Tuta absoluta Myrick. از مهم‌ترین آفت‌های گیاه گوجه­فرنگی Solanum lycopersicum در ایران و جهان به شمار می‌آید که به دلیل قابلیت تولیدمثل بالا و طول نسل کوتاه آسیب اقتصادی بالایی وارد می­سازد. امروزه کنترل رفتاری آفات بر پایۀ مواد شیمیایی رابط (سمیوکمیکال­ها) جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. در این بررسی با تکیه ‌بر ...  بیشتر