c3518cb17d976b8
ارزیابی تراکم جمعیت و میزان آلودگی به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dip.: Tephritidae) در کشت مخلوط گلرنگ و نخود

فریده سالاری؛ شیوا خالص رو؛ غلامرضا حیدری؛ حامد غباری

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 99-106

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.269765.1006863

چکیده
  مگس گلرنگ با نام علمی Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) یکی از آفات مهم گلرنگ در جهان است. کشت مخلوط یکی از روش‌های مناسب برای کنترل این آفت است، بنابراین اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ و نخود (کشت خالص گلرنگ، سری‌های جایگزینی با الگوهای 4:4، 2:2، 1:1، 3:1 و 1:3 و سری‌های افزایشی 20 و 40 درصد نخود هرکدام در دو حالت بین (I) و اطراف (II) ردیف‌های گلرنگ) ...  بیشتر