c3518cb17d976b8
بهینه‌سازی اثرات ضد قارچی اسانس‌های دارچین، آویشن شیرازی، و مرزه خوزستانی علیه قارچ کپک آبی (Penicillium expansum) با استفاده از روش سطح پاسخ

مهساسادات رضوی؛ عبدالله گلمحمدی؛ علی نعمت اله زاده؛ علیرضا قنبری؛ مهدی داوری

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 67-78

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.291689.1006917

چکیده
  استفاده از اسانس‌ها به‌عنوان عوامل ضد قارچی طبیعی و جایگزین‌هایی برای قارچ‌کش‌های شیمیایی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این تحقیق، ترکیبات شیمیایی و خواص ضد قارچی سه اسانس دارچین، آویشن شیرازی و مرزه خوزستانی با هدف بررسی اثر غلظت اسانس و زمان تماس در کنترل قارچ عامل کپک آبی (Penicillium expansum) و مدل‌سازی و بهینه‌یابی خواص ضد ...  بیشتر