c3518cb17d976b8
ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت تدریجی (Slow rusting) نسبت به بیماری زنگ زرد در برخی از ارقام گندم دیم

صفرعلی صفوی؛ مظفر روستائی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 121-134

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.300492.1006937

چکیده
  زنگ زرد گندم با عامل Puccinia striiformis f. sp. tritici یکی از مهمترین بیماری‌های گندم می‌باشدکه تولید گندم را در مناطق خنک تهدید می‌کند. در این مطالعه، پارامترهای مقاومت تدریجی (Slow rusting) شامل ضریب آلودگی (CI)، شدت نهائی بیماری (FRS)، مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (rAUDPC) و نرخ آلودگی ظاهری (r) برای 21 ژنوتیپ گندم دیم همراه با شاهد حساس ارزیابی شدند. ...  بیشتر