c3518cb17d976b8
شناسایی گروه ‏های آناستوموزی ریزوکتونیای سیب‏زمینی در استان‏های همدان و کردستان و بررسی امکان کنترل بیولوژیکی آنها با استفاده از گونه‏ های تریکودرما

روشن محمدی؛ دوستمراد ظفری

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52255

چکیده
  در طی مطالعه درباره بیماری ریزوکتونیایی سیب ‏زمینی در سال 1385، از مزارع و انبارهای سیب‏زمینی استان‏های همدان و کردستان، پنجاه جدایه با مشخصات قارچ Rhizoctonia. solani از ساقه و ریشه و هشت جدایه از سختینه ‏های موجود در سطح غده ‏ها جداسازی شد. بعد از رنگ‏ آمیزی هسته و بررسی‏ های فیزیولوژیکی، تمام جدایه‏ های تحت مطالعه با عنوان گونۀ ...  بیشتر