c3518cb17d976b8
ردیابی و مقایسۀ فیلوژنتیکی جدایه‌های زعفران و گوجه‌فرنگی ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی

سالار فرخوند؛ سیده عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری؛ محمد حسین امینی فرد

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 217-227

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229867.1006772

چکیده
  ویروس عامل پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (Tomato spotted wilt virus) متعلق به جنس Tospovirus از خانوادۀ Bunyaviridae  است. به‌منظور ردیابی این ویروس در پاییز 1395، شمار 161 نمونه زعفران و 44 نمونه گوجه‌فرنگی دارای نشانه‌های موزاییک، پیچیدگی برگ‌های انتهایی در زعفران و بافت‌مردگی در گوجه‌فرنگی، از کشتزارهای استان خراسان جنوبی (شهرستان‌های قاین، خوسف، درمیان ...  بیشتر

تأثیر شیوه ‏های مختلف کاربرد ورمی کمپوست بر جمعیت بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.; Gelechiidae)

عباس پیمانی فروشانی؛ نفیسه پورجواد

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 59-67

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.209718.1006719

چکیده
  استفاده از کودهای آلی با تغییر در سرعت رشد و نمو و فیزیولوژی گیاه، می­تواند رابطه‌های بین گیاه و گیاهخواران را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، تأثیر کاربرد کود ورمی­کمپوست به دو صورت جامد و عصارۀ آبی (تی‌کمپوست) در بستر کشت گیاه گوجه‌فرنگی بر ترجیح میزبانی، بقا و فراسنجه­های جدول زندگی باروری بید ­گوجه­فرنگی Tuta absoluta بررسی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های مولکولی یک جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از محصول گوجه‌فرنگی از شهرستان یزد بر پایۀ توالی قسمت‌هایی از ژنوم

سید رضا میررحیمی بیداخویدی؛ ثمین حسینی؛ احمد حسینی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 189-199

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.140753.1006685

چکیده
  گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) یکی از محصولات مهم در ایران و بسیاری از کشورها است. بر پایۀ یک بررسی انجام‌شده در سال 1392 ویروس وای سیب‌زمینی به عنوان ویروس غالب آلوده‌کنندۀ گوجه‌فرنگی در شهرستان یزد معرفی شده بود. در این پژوهش قسمت‌هایی از ژنوم یک جدایۀ انتخابی از این ویروس با نام جدایۀ T5 افزونش و توالی‌یابی شد. پس از استخراج RNA کل ...  بیشتر

تأثیر بقایای گیاهی حاوی قارچ اندوفایت بر جمعیت پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta

نفیسه پورجواد؛ خدیجه دارابی؛ محمدرضا سبزعلیان

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 241-248

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57379

چکیده
  در این تحقیق تأثیر کاربرد بقایای گیاهی گونة Lolium perenne حاوی قارچ اندوفایتEpichloe festucae  در بستر کشت گیاه گوجه‌فرنگی بر فراسنجه‌های جدول زندگی- باروری و طول مراحل مختلف زندگی پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. تیمارها شامل بسترهای کشت دارای 5/1 و 5/3 درصد بقایای گیاهی دارای اندوفایت، و 5/1 و 5/3 درصد بقایای ...  بیشتر

بررسی تأثیر توأم نماتد ریشه گرهی و گل جالیز بر پارامترهای فلورسانس، محتوای کلروفیل و آب نسبی برگ گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

امیر قاسم زاده؛ سالار جمالی؛ محمدعلی قاسمی

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 295-306

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57385

چکیده
  نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita و گل جالیز Orobanche aegyptica انگل ریشۀ گیاهان مختلف محسوب می‌شوند. به‌ منظور بررسی اثر متقابل این دو انگل روی گوجه‌فرنگی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار شامل شاهد، نماتد (2000 عدد لارو سن دوم)، بذر گل جالیز (30 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و ترکیب نماتد (2000 عدد لارو سن دوم) و بذر گل جالیز (30 میلی‌گرم در ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های جنسDitylenchus از مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی

قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 183-190

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36675

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1388و 1389 تعداد 120 نمونه خاک از فراریشۀ گوجه‌فرنگی جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در خاک با استفاده از روش الک و سانتریفیوژ استخراج گردید. سپس نماتدهای استخراج‌شده به گلیسیرین منتقل شد و پس از تهیۀ اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی ...  بیشتر

واکنش هشت رقم گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشۀ Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه

کیومرث میره کی؛ محمد عبدالهی؛ اشکبوس دهداری

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 291-298

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36679

چکیده
  این مطالعه با هدف ارزیابی واکنش هفت رقم گلخانه‌ای اصلاح‌شدۀ‌ گوجه‌فرنگی موجود در بازار شامل دو رقم از انگلستان (GH1 و GH12)، دو رقم از تایلند (Karina و Ajeet)، سه رقم از هندوستان (Manisha، Tolstoi و Cluster5) و رقم بومی مزرعه‌ای درتوم (که به میزان چشمگیری در استان کهگیلویه و بویراحمد کشت می‌گردد)، در برابر نماتد ریشه گرهی، M. javanica، در شرایط گلخانه‌ صورت ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیماری‌ پوسیدگی آلترناریایی گوجه‌فرنگی توسط استرین‌های Bacillus subtilis UTB96 و Pseudomonas fluorescens UTPf68

سلیمان قاسمی؛ مسعود احمد زاده؛ سیاوش ترابی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 299-305

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36678

چکیده
  میوه‌های گوجه‌فرنگی هم در مزرعه و هم در انبار در معرض پوسیدگی‌های میکروبی پس از برداشت قرار دارند. در این پژوهش پس از جداسازی عوامل پوسیدگیگوجه‌فرنگی، دو باکتری بیوکنترل Bacillus subtilis UTB96 و Pseudomonas fluorescens UTPf68 که تولید نیمه‌انبوه آنها در بیوراکتور صنعتی با موفقیت به انجام رسیده بود، در دو حالت کشت متقابل و بررسی روی میوه‌ها، بر این بیمارگرها ...  بیشتر

شناسایی و مطالعه بیماریزایی گونه‌های آلترناریای گوجه‌فرنگی و سیب زمینی در استان آذربایجان غربی

زهرا حاجی پور جارچلو؛ یوبرت قوستا؛ سعید رضائی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 155-163

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28653

چکیده
  از مزارع گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی در فصل زراعی 89-1388، اندامهای گیاهی مشکوک به آلودگی توسط جنس آلترناریا جمع آوری شدند. در مجموع 261 جدایه قارچی جداسازی و خالص‌سازی شدند. بر اساس مطالعات ریخت‌شناسی 6 گونه A. alternata, A.tenuissima, A. interrupta, A. arborescense, A. brassicina, و A. tomatophila از روی گوجه‌فرنگی و 3 گونه A. mimicola, A. humuli و brassicina.A از روی ...  بیشتر

مطالعه نقش مؤثر برخی متابولیت‌های باکتری‌های سودوموناس فلورسنت در کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

هادی گلزاری؛ ناصر پنجه که؛ مسعود احمدزاده؛ محمد سالاری؛ ابراهیم صداقتی خروی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 113-124

چکیده
  یکی از توانایی‌های باکتری‌های فلورسنت سودومونادس ترشح متابولیت‌هایی از قبیل سیانید هیدروژن، پروتئاز، سالیسیلیک‌اسید و سیدروفور است که این مواد از رشد بیمارگرهای موجود در خاک جلوگیری می‌کنند. برای سنجش توانایی و میزان تولید این مواد توسط برخی استرین‌های موجود (Pseudomonas fluorescens و نیز P. aeruginosa)، یکسری آزمون‌ها انجام گرفت. در محیط کشت ...  بیشتر

مطالعه‌ زیست شناسی کنه تارتن دو لکه‌ای روی نه رقم گوجه فرنگی طی مرحله میوه‌دهی در شرایط آزمایشگاهی

شیوا اصولی؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ محمد مقدم؛ رحیم تیشه زن

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  ویژگی‌های زیستی کنه‌ تارتن دو لکه‌ای T. urticae Koch در پرورش آن بر روی نه رقم گوجه فرنگی (7رقم زراعی و 2رقم گلخانه‌ای)، در شرایط آزمایشگاهی با دمای ‍C‍?1±27، رطوبت نسبی5 ±65 درصد و دوره‌ی نوری 16:8ساعت (L:D) با استفاده از روش دیسک‌های برگی در مرحله‌ میوه‌دهی، بررسی گردید. در این مطالعه اثرات تغذیه از ارقام گوجه فرنگی مشتمل بر لانگ شلف لایف، ...  بیشتر