c3518cb17d976b8
تعداد مقالات: 402

دوره 46 - شماره 2 - پاییز و زمستان 1394
51. تأثیر کشت نواری بادنجان با سویا در تراکم کنۀ تارتن دولکه‏ ای Tetranychus urticae ، تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن و عملکرد محصول

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-39

10.22059/ijpps.2019.255967.1006843

مهدی کبیری رئیس آباد؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهنام امیری بشلی


52. مطالعۀ تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides عامل بیماری پوسیدگی ریشۀ برنج با استفاده از نشانگر SSR

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-37

10.22059/ijpps.2014.52244

خشنود نوراللهی؛ زینب حقی؛ علی اشرف مهرابی اولادی


53. توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) در مراتع منطقۀ خدا آفرین آذربایجان شرقی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-42

10.22059/ijpps.2017.126665.1006643

شهزاد ایرانی پور؛ منصور عالی پور؛ محمدحسین کاظمی؛ قدیر نوری قنبلانی


56. پویایی قارچ Pyricularia oryzae در دو مرحلۀ بلاست برگی و گردن خوشه برنج، بر اساس ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت‌ها در سطح ‏های برگ، پنجه و مزرعه

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-201

10.22059/ijpps.2018.214616.1006733

فاطمه سلیمی؛ محمد جوان نیکخواه؛ فریدون پاداشت دهکایی؛ علیرضا علیزاده؛ حسن سلطانلو؛ ساره یوسفی راد


57. معرفی و کلید شناسایی کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) شهرستان رشت

دوره 41، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 195-205

شبنم مرتضوی لاهیجانی؛ جلیل حاجی زاده؛ محمدعلی اکرمی؛ مهیار رفعتی فرد


59. مرور کنه‌های خانوادۀ ( Rhagidiidae (Acari: Prostigmata ایران همراه با گزارش یک جنس و سه زیرجنس جدید

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 203-210

10.22059/ijpps.2014.36671

شیما یزدان پناه؛ شهروز کاظمی؛ میلوسلو زاکاردا


60. ایجاد لاین‌های تراریخت برای مطالعۀ نشو و نمای مغز در (Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 207-218

10.22059/ijpps.2015.57376

مهدیه بی غم؛ وحید حسینی نوه؛ حسین اللهیاری


62. مقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae)

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 209-215

10.22059/ijpps.2012.24328

رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ؛ مهسا الداغی؛ فرهاد فرهودی


63. بررسی ویژگی‌های زیستی و نوسانات فصلی شتۀ نارونTinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 221-227

10.22059/ijpps.2014.53496

نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه‌علی؛ بیژن حاتمی؛ عبدالرحمن معتمدی


66. مقایسه شدت بیماریزایی جدایه‌های قارچ(Penz.) Sacc Colletotrichum gloeosporioides عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات در استان مازندران

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1388

ماریه ببری؛ محمد جوان نیکخواه؛ حسین طاهری؛ یعقوب محمد علیان


67. خشکیدگی برگ درختان خرما ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae در استان کرمان

دوره 39، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

موسی نجفی نیا؛ مهدی آزادوار


68. بررسی واکنش شش رقم گوجه‏فرنگی نسبت به نماتد گره ریشهMeloidogyne javanica در شرایط گلخانه

دوره 41، شماره 1، بهار و تابستان 1389

شلاله مصلحی؛ غلامرضا نیکنام؛ سعید اهری زاد


69. تجمع بیولوژیکی برخی از منابع انرژی در سن گندم Eurygaster integriceps (Hem. Scutelleridae) تحت تیمار نیم‌آزال

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-31

10.22059/ijpps.2015.54715

زهرا حاج صمدی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ اورنگ کاوسی؛ کبری فتوحی


70. شناسایی گونه‌های مخمری جنس Rhodotorula جداشده از میوه سیب با استفاده از روش‌های مولکولی

دوره 42، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 33-41

مونا مختاری؛ حسن رضا اعتباریان؛ محمد رضوی؛ سید حسین میر هندی


71. بررسی اثر چند آفت‌کش و عصاره‌گیاهی بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae)

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 33-46

10.22059/ijpps.2012.28643

محمدکاظم ایران نژاد؛ محمدامین سمیع؛ خلیل طالبی جهرمی؛ علی علیزاده


72. ترجیح تخم‌گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم‌های مختلف مو در اصفهان

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-40

10.22059/ijpps.2018.232094.1006779

مهناز کهنسال؛ جهانگیر خواجه علی؛ بیژن حاتمی


73. بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به بیماری پوسیدگی ذغالی در استان گلستان

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-48

10.22059/ijpps.2014.52245

محمد جواد سلمانی؛ رقیه حبیبی؛ ناصر صفایی؛ محمد علی آقاجانی؛ مریم امینی


74. تاثیر دما بر ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی زادآوری سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-49

10.22059/ijpps.2013.35621

آرش ملک محمدی؛ پرویز شیشه بر؛ فرحان کچیلی


75. بررسی آلودگی ارقام مختلف نیشکر به ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) در استان خوزستان

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-48

10.22059/ijpps.2019.231285.1006778

زینب سنجابی فرد؛ حمید رجبی معماری؛ مهدی مهرابی کوشکی