c3518cb17d976b8
مطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی

پرستو مطلبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید محمود اخوت؛ خلیل بردی فتوحی فر

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 227-239

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24330

چکیده
  به منظور تعیین تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، 35 جدایه تک اسپور بر اساس انگشت‌نگاری DNA به روش rep-PCR و شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی در این تحقیق استفاده شدند. جدایه‌ها در سالهای 1376-1378 از خوشه‌های آلوده به بیماری بلاست مزارع برنج استان گیلان جمع‌آوری گردید. برای تعیین تنوع ژنتیکی و شناسایی دودمان‌های کلونی پراکنده در جمعیت قارچ، از دو آغازگر ...  بیشتر

گونه‌های جنسFilenchus در استان خراسان شمالی

محمدرضا عتیقی؛ ابراهیم پورجم؛ سید محمود اخوت

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 261-266

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24333

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهان باغی استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1388 و 1389، تعداد 170 نمونه خاک و ریشه طی فصول مختلف جمع‌‌آوری و نماتدها با استفاده از روش الک و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش‌‌ دگریسه به گلیسیرین خالص منتقل و پس از آن اسلایدهای دائمی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد ...  بیشتر

شناسایی پاتوتیپ‌های قارچ Didymella rabiei،عامل برق‎زدگی نخود در استان‌های ایلام و کرمانشاه

خشنود نوراللهی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی؛ سید محمود اخوت

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 187-193

چکیده
  تنوع بیماریزایی قارچ Didymella rabiei در استانهای ایلام و کرمانشاه با هدف شناسایی پاتوتیپ‎ها در این قارچ مورد ارزیابی قرار گرفت. یکصد جدایه از این قارچ در مناطق مختلف کشت نخود طی سال 1386جداسازی گردید. جدایه‎ها بر اساس محل نمونه‎برداری در 10 گروه قرار داده شدند. سپس از هر کدام از ده گروه یک جدایه به عنوان نماینده گروه انتخاب و بیماریزایی آنها ...  بیشتر

مطالعه وضعیت باروری جنسی وتعیین فراوانی آلل‌های تیپ آمیزشی در جمعیت‌های آمیزشی A و D از گونه مرکب Gibberella fujikuroi بدست آمده از برنج و ذرت به کمک PCR

الهام محمدیان؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید محمود اخوت؛ کیوان غضنفری

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  به منظور بررسی وضعیت باروری جنسی و تیپ آمیزشی گونه‌های Gibberella moniliformis و G. intermedia، عوامل پوسیدگی طوقه یا باکانه برنج و پوسیدگی خوشه و ساقه ذرت از گونه مرکب G. fujikuroi به کمک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، از 128 جدایه تک اسپور بدست آمده از مزارع برنج استان‌های گیلان و مازندران و مزارع ذرت استان‌های مختلف ایران شامل 16 جدایه G. moniliformis از برنج و 54 جدایه ...  بیشتر

مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه‌های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران

شهرام نعیمی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ لاسلو کردیچ؛ وحید خسروی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  نمونه‌برداری از مزارع برنج در مناطق مختلف استان مازندران انجام شد. نمونه‌های خاک و اندامهای هوایی برنج به آزمایشگاه منتقل گردید و جدایه‌های Trichodermaبا استفاده از محیط کشت انتخابی RBSF از آنها جداسازی شدند. 202 جدایه به روش تک اسپور خالص‌سازی و DNA ژنومی آنها با استفاده از کیت استخراج شد. برای شناسایی جدایه‌های مذکور، صفات مورفولوژیکی ...  بیشتر

بهینه‌سازی روش‌ آلوده‌سازی در بیماری سوختگی غلاف به منظور تفکیک واکنش‌های واقعی ارقام برنج در مزرعه

فریدون پاداشت دهکایی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید باقر محمودی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  بیماری سوختگی غلاف برنج که در اثر گروه آناستوموزی AG1-IA از قارچRhizoctonia solani به وجود می‌آید، یکی از مهمترین بیماری‌های قارچی برنج در دنیا می‌باشد. مقاومت گیاه برنج نسبی است و عکس‌العمل آن در مقابل این بیماری به دلیل پیچیدگی توارثی‌ و ناپایداری محیطی ثابت نیست به‌طوریکه تخمین صحیح بیماری مشکل است. برای تشخیص واکنش واقعی برنج در سطح ...  بیشتر

بررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR

پرستو مطلبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید محمود اخوت؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ کیوان غضنفری

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  چهل جدایه تک اسپور Magnaporthe grisea، به منظور شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و تعیین تنوع ژنتیکی بر اساس انگشت نگاری DNA به روش rep-PCR در این تحقیق استفاده شدند. جدایه‌ها در سال‌های 1382-1384 از تعدادی علف هرز تیره گرامینه شامل علف انگشتی (Digitaria sanguinalis)، ارزن دم روباهی (Setaria italica)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و علف هرز نامعلوم جمع‌آوری گردیدند و در کلکسیون ...  بیشتر