Guide for Authors

  چکیده

 مقاله مروری حداکثر 260 کلمه بوده و ساختار نیافته است.  چکیده فارسی و انگلیسی با یکدیگر از نظر متن یکسان هستند. کلمات کلیدی بین 3 تا 7 کلمه انتخاب شوند.

    مقدمه:

  لازم است در بر گیرنده زمینه وعلت انجام مطالعه، چارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد .

   - روش بررسی: روشهای مرور باید در برگیرنده قسمت های زیرباشد :

  - هدف: بیان هدف/ اهداف مرور شامل: عنوان مرور/ سئوالات/ فرضیات یا فرضیه

  - طراحی مطالعه: شامل تعیین نوع مرور (توصیف طراحی و روشهایبکار رفته و منابع مرجع). در صورت استفاده از روش شناسی خاص مانند متا آنالیز باید مراحل و گام های بکار گرفته شده، توصیف شود .

  - روشهای جستجو: شامل استراتژی جستجو/ معیارهای ورود و خروج، بانک های اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کلیدی، زبان مقالات مورد بررسی، ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده .

  - ارزیابی کیفیت: شامل توصیف روش های مورد استفاده و دلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی

  - شیوه خلاصه سازی داده­ها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرورو مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی ازفرآیند/فرآیندها باشد .

  - سنتز: این قسمت شامل توصیف فرآیندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است.

    یافته ها

 نتایج مرور باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.

   بحث و نتیجه گیری

 لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته های بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود .

   سپاسگزاری (Acknowledgments )

 از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند در صفحه مجزا آورده شود. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شماره ثبت IRCT باید ذکر شود و نیز در پژوهشهای مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تایید یه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.

   تعارض منافع (Conflict of Interest)

  چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود :

   " هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد " .

  فهرست منابع:

 چنانچه منابع با نرم افزار EndNote نوشته و درج شوند، نیاز به رعایت نوع منبع خاصی نیست. در غیر این صورت فرمت APA، استفاده شود. برای مطالعه متن دقیق روش درج منابع را مطالعه کنید.