c3518cb17d976b8
فاکتورهای بیماریزایی Puccinia triticina Eriksoon عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در استان گلستان در سال‌های 1386-1381

شعبان کیا؛ فرزاد افشاری

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 51-59

چکیده
  زنگ قهوه‌ای یا زنگ برگی گندم با عامل Eriksoon Puccinia triticina یکی از مهمترین بیماری‌های گندم در سراسر دنیاست. شناسایی فاکتورهای بیماریزایی و تغییرات احتمالی سالیانه در جمعیت عامل بیماری در مناطق مختلف در تهیه ارقام مقاوم با ژن‌های مقاومت مؤثر ضروری می‌باشد. به همین منظور طی سال‌های 86- 1381 خزانه‌های تله (Trap Nursery) شامل 37 لاین تقریباً آیزوژنیک ...  بیشتر