c3518cb17d976b8
جدایه‌های Rhizobium spp. به عنوان عوامل بیوکنترل مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani

سمانه سماوات؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 295-301

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24337

چکیده
  در تحقیق حاضر، اثرات آنتاگونیستی جدایه‌های spp. Rhizobium علیه قارچ (AG-4) Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا، تحت شرایط آزمایشگاه و گلخانه با یکدیگر مقایسه شد و توانایی آنها در تولید متابولیت‌های ثانویه ضد قارچی از جمله هیدروژن سیانید، سیدروفور و پروتئاز بررسی گردید. نتایج نشان داد که جدایه RH3در بازدارندگی از رشد قارچ بیشترین تأثیر را در ...  بیشتر