c3518cb17d976b8
ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه

سمیه الوانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28640

چکیده
  غالب باکتری‌های ریزوسفر به خصوص سودوموناد های فلورسنت به وسیله ترشح متابولیت های مختلف مثل سیانید هیدروژن و سیدروفورها باعث افزایش رشد گیاه می‌شوند. جهت بررسی اثر این ترکیبات روی رشد گندم، نسبت به جداسازی و شناسایی سودومونادهای فلورسنت ریزوسفر گندم در استان‌های خراسان اقدام گردید. سپس این جدایه ها برای تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور ...  بیشتر