c3518cb17d976b8
فعالیت‌ آنزیم‌های کربوهیدرازی مینوز برگ گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) در حضور برخی عصاره‌های پروتئینی گیاهی

ژاله جعفری؛ علی علیزاده؛ حمزه ایزدی؛ نصیر صابری ریسه

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 341-354

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.215548.1006745

چکیده
  مینوز برگ گوجه­فرنگی، Tutaabsoluta از مهم‌ترین آفت سبزی و صیفی­جات است که به‌طور چشمگیری تولید گوجه­فرنگی را در جهان تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اثر نامطلوب کاربرد آفت‌کش‌های شیمیایی در کنترل این آفت نیاز به روش‌های جایگزین است. یکی از روش‌هایی که می‌تواند در کنترل این آفت مؤثر باشد استفاده از مهارکننده‌های آنزیمی است. ...  بیشتر