c3518cb17d976b8
تأثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست‌شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم

لیلا زنگنه؛ حسین مددی؛ حسین اللهیاری؛ مجید کزازی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52251

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر دو رقم حساس و مقاوم گندم بر تعدادی از ویژگی­های دموگرافیک و نرخ شکارگری تمام مراحل لاروی و حشرات کامل نر و مادة کفشدوزکHippodamia variegata Goeze با تغذیه از شتة روسی پرورش‌یافته روی هر دو رقم بررسی شد. تجزیة داده­های دموگرافی با استفاده از روش جدول زندگی دوجنسی سن - مرحله و داده­های نرخ شکارگری با استفاده از برنامة نرخ ...  بیشتر