c3518cb17d976b8
ردیابی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (PNRSV) در تعدادی از باغات درختان میوه هسته دار موجود در برخی مناطق استان های فارس و گلستان

پویا رحمانیان؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 129-139

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35632

چکیده
  طی فصول بهار تا پاییز  سال های 87 و 88 به منظور ردیابی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه (PNRSV) تعداد 343 نمونه برگی علایم دار و بدون علایم به طور تصادفی از درختان میوه هسته دار موجود در برخی باغات شهرستان های جهرم، مینودشت و کلاله به ترتیب از استان های فارس و گلستان جمع آوری شد. جهت ردیابی ویروس (PNRSV) نمونه ها توسط آزمون ...  بیشتر