c3518cb17d976b8
ردیابی و مقایسۀ فیلوژنتیکی جدایه‌های زعفران و گوجه‌فرنگی ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی

سالار فرخوند؛ سیده عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری؛ محمد حسین امینی فرد

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 217-227

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229867.1006772

چکیده
  ویروس عامل پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (Tomato spotted wilt virus) متعلق به جنس Tospovirus از خانوادۀ Bunyaviridae  است. به‌منظور ردیابی این ویروس در پاییز 1395، شمار 161 نمونه زعفران و 44 نمونه گوجه‌فرنگی دارای نشانه‌های موزاییک، پیچیدگی برگ‌های انتهایی در زعفران و بافت‌مردگی در گوجه‌فرنگی، از کشتزارهای استان خراسان جنوبی (شهرستان‌های قاین، خوسف، درمیان ...  بیشتر

القای مقاومت توسط بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشۀ خیار

حمیدرضا علیزاده؛ خدیجه سالاری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 299-307

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53506

چکیده
  القای مقاومت در گیاهان یکی از روش‌های جدید در مدیریت بیماری‌های گیاهی است. بتا آمینوبوتیریک اسید (BABA) از ترکیباتی است که قادر به القای مقاومت در گیاهان است. در این تحقیق القای مقاومت توسط این ترکیب علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum F42 در گیاه خیار بررسی شده است. این ترکیب قادر به کاهش معناداری در شدت بیماری از طریق القای مقاومت گردید. ...  بیشتر