c3518cb17d976b8
بررسی حضور ژن حساسیت Tsn1 در تعدادی از لاین‌های گندم و واکنش آنها نسبت به تزریق توکسین ToxA تولیدشده توسطPyrenophora tritici-repentis

رحیم مهرابی؛ نسیم کرمی؛ محمد ترابی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 79-86

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54723

چکیده
  لکۀ خرمایی گندم که توسط قارچ Pyrenophora tritici-repentis ایجاد می‌گردد، به عنوان یک بیماری مهم گندم همه ساله خسارات فراوانی به بار می‌آورد. استفاده از تکنیک‌های دقیق، سریع و کم‌هزینه برای ارزیابی لاین‌های گندم نسبت به بیماری‌های مهم همواره مورد توجه به‌نژادگران بوده است. در این تحقیق واکنش 20 لاین گندم نسبت به ToxA که مهم‌ترین فاکتور بیماری‌زایی ...  بیشتر