c3518cb17d976b8
بررسی آنزیمی حساسیت جمعیت‌های مختلف شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) نسبت به دو حشره‌کش اسپیروتترامات و فلونیکامید

مجید محمدنژاد هاوستین؛ قدرت اله صباحی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 135-147

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2020.310598.1006952

چکیده
  شته جالیز Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) یکی از مهم‌ترین آفات خیار است که مقاومت آن در برابر حشره کش‌ها باعث ایجاد مشکلات بسیاری در کنترل آن شده است. در این مطالعه ، حساسیت آفت به حشره کش‌های اسپیروتترامات و فلونیکامید برای دو جمعیت جمع آوری شده از کرج (استان البرز) و بیرجند (استان خراسان جنوبی)، ایران مورد بررسی قرار گرفت. آزمون‌های زیست ...  بیشتر

اثر برخی آفت‌کش‌ها بر روی مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونۀ زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens

صدیقه اشتری؛ قدرت اله صباحی؛ خلیل طالبی جهرمی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 341-351

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2018.247456.1006817

چکیده
  پروانۀ مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta یکی از آفت‌های مهم گوجه‌فرنگی است. در این پژوهش اثر حشره‌کش‌های آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامیپرید و فلوبندیامید روی دو مرحلۀ رشدی نابالغ حساس (لارو سن اول) و متحمل (شفیره) آفت و مرحلۀ بالغ دو گونۀ پارازیتوئید تخم آفت Trichogramma brassicae و T. evanescens مورد بررسی قرار گرفت. مینوز گوجه‌فرنگی از گلخانه‌های ...  بیشتر

ارزیابی اثرگذاری‌ میزان کشندگی ترکیبات آبامکتین، استامی‌پرید و ایندوکساکارب بر سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم‌های مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta

جواد خوشابی؛ قدرت اله صباحی؛ ایمان شریفیان

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 71-81

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2016.59291

چکیده
  تغییرپذیری رفتاری عامل‌های زیست (بیو)کنترل پس از در معرض ماندن آن­ها با ترکیب‌های آفت­کش، باعث عدم موفقیت کنترل تلفیقی آفات در بسیاری از موارد شده است. در این بررسی ضمن انجام زیست­سنجی روی حشره‌های کامل سن شکارگر Nesidiocoris tenuis به‌منظور تعیین سطح زیانبار بودن سه آفت­کش آبامکتین، استامی­پرید و ایندوکساکارب، اثرگذاری‌های جانبی ...  بیشتر