c3518cb17d976b8
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Pyrenophora gramineaعامل بیماری لکه نواری جو با استفاده از نشانگر ISSR

خشنود نوراللهی؛ معصومه شهبازی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 161-177

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54731

چکیده
  لکه ‌نواری یکی از مهم‌ترین بیماری‌های جو در استان ایلام است که قارچ Pyrenophora graminea آن را ایجاد می‌کند. برای تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ P. graminea از گیاهان آلودۀ جو در مزارع مناطق مختلف استان ایلام که زخم‌های قهوه‌ای‌رنگ نواری در اندام‌های هوایی داشتند، به‌طور تصادفی نمونه‌برداری صورت گرفت. در نهایت 69 جدایه از نمونه‌های آلوده ...  بیشتر