c3518cb17d976b8
ایجاد لاین‌های تراریخت برای مطالعۀ نشو و نمای مغز در (Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae

مهدیه بی غم؛ وحید حسینی نوه؛ حسین اللهیاری

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 207-218

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57376

چکیده
  در حال حاضر، انتقال ژرم لاین در حشرات روشی گسترده برای تجزیه و تحلیل عملکرد ژن و توسعۀ گونه‌های اصلاح‌شدۀ ژنتیکی است. اطلاعات زیادی دربارۀ نشو و نمای قسمت‌هایی از مغز جنین حشرات موجود نیست. به این منظور، چندین لاین تراریخت T. castaneum به هدف تعیین نقش برخی ژن‌های درگیر در نشو و نمای مغز ایجاد گردید. توالی کامل ژنوم T. castaneumمشخص شده است ...  بیشتر