c3518cb17d976b8
ارزیابی خسارت گونه‌های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز

نرگس کرم کیانی؛ علی اصغر سراج؛ بهزاد حبیب پور؛ معصومه ضیایی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 91-98

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.242443.1006802

چکیده
  مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae یکی از آفات محدودکنندۀ کشت و کار مرکبات در خوزستان است. در این بررسی، خسارت شش گونه مرکبات نسبت به این آفت در شرایط باغی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، شاخه‌های 10 سانتی‌متری آلوده به سن اول لاروی از هرگونه به‌طور تصادفی انتخاب و با استفاده از تلۀ آستینی پوشانده شد. سپس به‌صورت ...  بیشتر