c3518cb17d976b8
شناسایی مولکولی سوسک‌های پوست‌خوار درختان نارون با استفاده از روش خط شناسه گذاری DNA barcoding

سودابه امینی؛ جاماسب نوذری؛ رضا حسینی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 15-23

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.305542.1006948

چکیده
  سوسک‌های پوست‌خوار به عنوان یکی از مهم‌ترین آفات درختان جنگلی و فضای سبز به درختان ضعیف حمله و باعث نابودی آنها می‌شوند. درختان نارون نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین میزبان‌های سوسک‌های پوست‌خوار شناخته شده اند. این گروه از سوسک‌ها با تغذیه از آوند چوبی درختان نارون و همچنین انتقال قارچ بیماریزای عامل بیماری مرگ هلندی نارون، باعث ...  بیشتر