c3518cb17d976b8
مطالعه رابطه میزان بیماری بلاست برنج در مراحل مختلف رشد‌ با خسارت محصول در شرایط آلودگی طبیعی در استان گیلان (رشت)

فریدون پاداشت دهکایی؛ مجید نحوی؛ منوچهر ایزدیار؛ ابراهیم دودابی نژاد؛ حسن پور فرهنگ

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  برای تعیین خسارت محصول برنج ناشی از بیماری بلاست (Magnaporthe grisea) در مراحل مختلف رشد، آزمایشی مزرعه‌ای در مؤسسه تحقیقات برنج ایران، رشت اجرا گردید. رقم برنج بومی هاشمی در کرت‌هایی به ابعاد 4×3 متر و در چهار تکرار برای هر مرحله از ارزیابی(تیمار) نشاکاری گردید. سپس در مراحل 40 و 50 روز پس از نشاکاری، 15 و 25 روز پس از ظهور خوشه و همزمان با برداشت، ...  بیشتر