c3518cb17d976b8
بررسی بیمارگری دو سویه از قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill روی لارو برگخوار چمن Spodoptera cilium Guenee در شرایط آزمایشگاه و مزرعه‌

مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ معصومه ضیایی

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.304142.1006944

چکیده
  پروانه برگخوار چمن با نام علمی Spodoptera cilium (Guenee 1852) یکی از آفات چمن در فضای سبز مناطق جنوبی ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. این تحقیق به منظور بررسی کارآیی دو سویه ایرانی قارچ Beauveria bassiana Vuill (Bals.) شامل IRAN440C و IRAN441C روی لاروهای S. cilium در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ صورت گرفت. لاروها در دمای۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و تناوب ...  بیشتر

اثر برخی عصاره‌های گیاهی و آفت‌کش‌ها روی رشد میسلیوم و تندش قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana در شرایط آزمایشگاهی

محمد امین سمیع؛ علی علیزاده؛ حمزه ایزدی

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 327-336

چکیده
  قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill یکی از بیمارگرهای حشرات است. زنده‌مانی کنیدی‌ها ممکن است در اثر عوامل محیطی و آفت‌کش‌های شیمیایی که برای حفاظت گیاهان استفاده می‌شوند، تغییر کند. در این پژوهش اثر آفت‌کش‌های ایمیداکلوپرید، فلوفنکسرون، آمیتراز و عصاره‌های گیاهی چریش (Azadirachta indica) از خانواده Meliaceae، آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) از خانواده Apiaceae، خرزهره ...  بیشتر