c3518cb17d976b8
پرایمینگ مقاومت علیه Pseudomonas syringae pv. tomato در آرابیدوپسیس با استفاده از ترکیب‌های فرار Bacillus subtilis

روح الله شریفی؛ نسرین کاظمی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 293-301

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.205029.1006709

چکیده
  ترکیب‌های فرار میکروبی نقش عمده‌ای در افزایش رشد گیاه و محافظت آن در برابر بیماری‌های گیاهی دارند. در این پژوهش نقش ترکیب‌های فرار سویة Bacillus subtilis GB03 در افزایش رشد آرابیدوپسیس و القای مقاومت به بیمارگر Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 بررسی شد. گیاهچه‌های آرابیدوپسیس در پتری‌های دو بخشی در معرض ترکیب‌های فرار سویة آنتاگونیست قرار گرفتند. ...  بیشتر

القای مقاومت توسط بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشۀ خیار

حمیدرضا علیزاده؛ خدیجه سالاری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 299-307

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53506

چکیده
  القای مقاومت در گیاهان یکی از روش‌های جدید در مدیریت بیماری‌های گیاهی است. بتا آمینوبوتیریک اسید (BABA) از ترکیباتی است که قادر به القای مقاومت در گیاهان است. در این تحقیق القای مقاومت توسط این ترکیب علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum F42 در گیاه خیار بررسی شده است. این ترکیب قادر به کاهش معناداری در شدت بیماری از طریق القای مقاومت گردید. ...  بیشتر

تلفیق سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis در کنترل پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. و بررسی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز

حدیث یوسفی؛ نواز اله صاحبانی؛ لیلا فرآورده؛ وحیده مهدوی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 339-351

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24342

چکیده
  در این تحقیق کاربرد سالیسیلیک اسید و باکتری Bacillus subtilis روی بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum و القای مقاومت میزبان در مقابل پاتوژن مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید (8-2 میلی‌مولار) بر رشد F. oxysporum f. sp radicis-cucumerinum و B. subtilis آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه غلظت‌های سالیسیلیک اسید روی رشد ...  بیشتر

مطالعه نقش مؤثر برخی متابولیت‌های باکتری‌های سودوموناس فلورسنت در کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

هادی گلزاری؛ ناصر پنجه که؛ مسعود احمدزاده؛ محمد سالاری؛ ابراهیم صداقتی خروی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 113-124

چکیده
  یکی از توانایی‌های باکتری‌های فلورسنت سودومونادس ترشح متابولیت‌هایی از قبیل سیانید هیدروژن، پروتئاز، سالیسیلیک‌اسید و سیدروفور است که این مواد از رشد بیمارگرهای موجود در خاک جلوگیری می‌کنند. برای سنجش توانایی و میزان تولید این مواد توسط برخی استرین‌های موجود (Pseudomonas fluorescens و نیز P. aeruginosa)، یکسری آزمون‌ها انجام گرفت. در محیط کشت ...  بیشتر