c3518cb17d976b8
اثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم‌گونه به‌واسطۀ میزبان گیاهی

محمود ناظری؛ حسین اللهیاری؛ سیدحسین گلدانساز

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 229-241

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2017.232203.1006781

چکیده
  پاسخ دفاعی القایی گیاهان به گیاهخواری می‌تواند برهمکنش گیاه را با دیگر موجودات زنده که از آن به‌عنوان غذا استفاده می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش آزمایش‌هایی انجام گرفت تا مشخص شود که آیا عملکرد و ترجیح سه آفت Trialeurodes vaporariorum،Tetranychus urticae وAphis gossypii  تحت تأثیر گیاهخواری افراد هم‌گونه روی گیاه خیار قرار می‌گیرد، و اینکه ...  بیشتر

تلفیق سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis در کنترل پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. و بررسی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز

حدیث یوسفی؛ نواز اله صاحبانی؛ لیلا فرآورده؛ وحیده مهدوی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 339-351

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2012.24342

چکیده
  در این تحقیق کاربرد سالیسیلیک اسید و باکتری Bacillus subtilis روی بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum و القای مقاومت میزبان در مقابل پاتوژن مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید (8-2 میلی‌مولار) بر رشد F. oxysporum f. sp radicis-cucumerinum و B. subtilis آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه غلظت‌های سالیسیلیک اسید روی رشد ...  بیشتر