c3518cb17d976b8
بررسی آثار نیترات و سولفات کلسیم بر میزان مقاومت به بیماری کپک خاکستری ناشی از Botrytis cinerea در دو رقم گل سوسن (lilium sp.) در گلخانه

معظم حسن پور اصیل؛ عبداله حاتم زاده؛ سیدعلی الهی نیا؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ ولی کریمی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 313-322

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30251

چکیده
  این آزمایش در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بر ارقام سوسن بنام های Navona و Fangio با سطوح مختلف سولفات کلسیم در غلظت های 0 ، 5/2 ، 5 و 10 میلی مول در لیتر و نیترات کلسیم در غلظت های 0، 5/1 و 2 میلی مول در لیتر انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثرات توام منابع نیتراتی و سولفاتی کلسیم باعث افزایش ...  بیشتر