c3518cb17d976b8
معرفی چهار پروتیست بیمارگر حشرات از ایران

مهران غزوی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 61-69

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35623

چکیده
  طی بررسی حاضر نمونه های متعددی از حشرات بیمار و مشکوک به بیماری مورد مطالعاتبالینی و میکروسکوپی قرار گرفتند که منجر به جداسازی 4 گونه پروتیست گردید که همگیبرای اولین بار از ایران معرفی می گردند.گونه های جدا شده عبارتند از: Dociostaueus از روی ملخ مراکشی Gregarina acridiorum Leger, 1893 -1. Calliptamus barbarous L., و ملخ 1758 maroccanus Thunberg, 1815Tribolium ، از روی شپشه آرد Gregarina ...  بیشتر