c3518cb17d976b8

کنترل بیولوژیکی قارچ Kuhn Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از (ex. Burk) Yabucchi Burkholderia cepacia

نویسندگان

چکیده

کنترل بیولوژیکی بیماری‌های ناشی از Rhizoctonia solani به عنوان یک روش جایگزین مواد شیمیایی مورد توجه و مطالعات وسیعی قرار گرفته است. باکتری Burkholderia (Pseudomonas) cepacia از جمله گونه‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. باکتری
B. cepacia به عنوان یک نماتد کش بوسیله سازمان حفاظت محیط زیست امریکا به ثبت رسیده است. براساس تحقیقات جدید تثبیت نیتروژن در خاک یک خصوصیت عمومی برای باکتریهای متعلق به جنس Burkholderia شناخته شده است. جداسازی و شناسایی باکتری B. cepacia از اهداف اولیه و اصلی این تحقیق بود. نمونه های خاک اطراف ریشه پیازهایی که مشکوک به بیماری بودند از مناطق مختلف کرج جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. جداسازی باکتری با استفاده از محیط کشت اختصاصیTB-T انجام شد. برای تعیین جنس باکتری مورد نظر، واکنش‌های بیوشیمیایی تفکیک کننده این جنس از سایر جنس‌ها بررسی و انجام شد. باکتری جداسازی شده، گرم منفی و بدون رشد غیرهوازی و اکسیداز مثبت می‌باشد. این باکتری در دمای 40 درجه سانتیگراد رشد کرد و تولید رنگدانه فلورسنت روی محیط کینگ ب ننمود. در محیط YDC تولید رنگدانه آبی غیرفلورسنت نمود. برای تعیین گونه نیز، تعدادی از واکنش‌های افتراقی شامل رشد در اسیدیته‌های چهار، هشت و نه، رشد در نمک طعام سه درصد، رشد در40 درجه سانتیگراد، هیدرولیز ژلاتین و نشاسته، تولید آرژنین دهیدرولاز، شکل کلنی و استفاده ازبرخی قندها و اسیدهای امینه انجام شد. برای هر آزمایش از20 کلنی استفاده و در نهایت گونه B. cepaciaتشخیص داده شد. لازم به ذکر است که براساس اطلاعات موجود، جداسازی و شناسایی این جنس و گونه در ایران برای اولین بار صورت می‌گیرد. تاثیر این باکتری بر قارچ R. solani در شرایط آزمایشگاه و گلخانه و نیز تاثیر باکتری بر افزایش رشد گیاه در شرایط عاری از عامل بیماری در مقایسه با تعدادی از باکتری‌های دیگر بررسی شد. باکتری B. cepacia تولید پروتئاز، سیانید هیدروژن و سیدرفور نمود. تولید سلولاز دراین باکتری به اثبات نرسید. باکتری توانست از رشد قارچR. solani روی محیط کشت سیب‌زمینی دکستروز آگار جلوگیری نماید. باکتریB. cepacia باعث افزایش درصد جوانه‌زنی، طول ریشه و وزن تر بوته‌های لوبیا سه هفته پس از کاشت گردید. با توجه به توانایی‌های بالای این باکتری در کنترل بیماری‌های گیاهی و افزایش رشد گیاه از یک طرف، و ارتباط برخی از استرین‌های آن با بیماران فیبروز کیستی (CF) در انسان از طرف دیگر، لازم است تحقیقات وسیع‌تری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Control of Rhizoctonia Solani Kuhn Casual Agent of Common Bean Damping-off through Burkholderia cpacia (ex. Burk) Yabucchi

نویسندگان [English]

  • masoud ahmadzadeh
  • abbas sharifi tehrani
  • maryam nabi zadeh
چکیده [English]

Biological control of some plant diseases caused by Rhizoctonia solani has been considered as an alternative to chemicals control. Rhizobacterium Burkholderia cepacia is of current interest as a successful biocontrol agent, and registered as a microbial pesticide by US Environmental Protection Agency. Several research works have suggested that nitrogen fixing is also a common feature of most strains of the bacteria. The primary objective of this study was to isolate the B. cepacia from soils in Iran followed by an assessment of its capability to suppress the disease(s) caused by R. solani. Soil samples of onion rhizosphere in Karaj area were collected. Serial dilution was prepared and then streaked on a selective medium of TB-T. Characterization of the bacterium suspected to be B. cepacia was performed using protocols as described by Schaad et al. (2001). The bacterium was observed to be gram positive, showed oxidase activity and no anaerobic growth. It also grew at 40°C, produced a non-fluorescent blue pigment on YDC medium, but not a fluorescent pigment on King's medium B. Several differential biochemical and physiological reactions were tested in order to identify the species of the genus Burkholderia. At least 20 strains were evaluated for each reaction. The bacterium was identified as B. cepacia. This is a first hand report for Iran. In this study, different bacterial strains were tested as potential biological control agents against the damping-off disease caused by R. solani in common bean both in planta and in vitro assays. Potential to produce such known secondary antifungal metabolites as siderophore, hydrogen cyanide and protease was also investigated. The bacteria could considerably inhibit the growth of the fungus under in vitro and as well, under greenhouse conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Biocontrol
  • Burkholderia cepacia
  • "
  • rhizobacteria
  • Rhizoctonia solani