c3518cb17d976b8
بیماریزایی و تنوع ژنتیکی استرین‌های Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل بیماری پژمردگی یونجه در استان همدان

علی حیدری؛ غلام خداکرمیان

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 331-338

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24341

چکیده
  یونجه (Medicago sativa) از گیاهان مهم علوفه‌ای و استان همدان منطقه‌ای مناسب برای رشد آن است. پژمردگی باکتریایی یونجه که توسط Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus ایجاد می‌شود، یکی از بیماریهایی است که سبب کاهش محصول در این استان می‌شود. این بیماری تاکنون به صورت جامع در استان همدان مورد بررسی قرار نگرفته است. در این بررسی از مناطق مختلف یونجه‌‌کاری ...  بیشتر