c3518cb17d976b8
نویسنده = ������������������ ������ ��������
ارزیابی شماری از رگه های سویا نسبت به نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) در شرایط کنترل شده و کشتزار

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-9

10.22059/ijpps.2016.59204

سمیه دهقان زاده؛ زهرا تنها معافی؛ کامران رهنما؛ علی زمان میرآبادی؛ رامین حیدری