c3518cb17d976b8
آزمون نتاج جدایۀ ایرانی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات در دو پایۀ حساس و متحمل

مرضیه قباخلو؛ اکبر دیزجی؛ احد یامچی؛ حشمت‌ رحیمیان

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.261733.1006854

چکیده
  ویروئید اگزوکورتیس مرکبات Citrus exocortis viroid (CEVd)، عامل یکی از بیماری‌های‏ مهم اقتصادی به نام اگزوکورتیس مرکبات است‏. در این پژوهش، چندشکلی توالی نوکلئوتیدی و ساختار جمعیت CEVd در دو میزبان متحمل و حساس (به ترتیب، نارنج (Citrus aurantium L.) و سیترنج ((Poncirus trifoliata (L.) Raf. × C. sinensis (L.)) بررسی شد. رونوشت تمام طول برآمده از جدایۀ ایرانی CEVd-S1 در شرایط درون ...  بیشتر