c3518cb17d976b8
تغییرات جمعیت و توزیع فضایی سنک بذرخوار کلزا Nysius cymoides ( Hem., Lygaeidae) در شهرستان کرمانشاه

عباسعلی زمانی؛ حمیدرضا پوریان؛ بهزاد میری؛ مرضیه علیزاده؛ ناصر معینی نقده؛ فرزاد جلیلیان؛ زهرا دهنوی؛ زهره شریفی؛ مهدیه همتی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.333744.1006986

چکیده
  سنک بذرخوار کلزا، Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hem., Lygaeida)، حشره‌ای پلی‌فاژ و دارای پراکنش جهانی است و در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین آفت در مزارع کلزا استان کرمانشاه باعث خسارت می‌شود. در مطالعه حاضر تغییرات جمعیت و توزیع فضایی آفت در مزارع کلزا استان کرمانشاه طی سال‌های 1399 و 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که اولین گروه از ...  بیشتر

مقایسه کارایی جلب کننده‌های مختلف در شکار مگس جالیز Dacus ciliatus (Diptera: Tephritidae) در شهر کرمانشاه

معصومه پایدار؛ ناصر معینی نقده؛ فرزاد جلیلیان؛ عباسعلی زمانی

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 171-179

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.288286.1006905

چکیده
  مگس جالیز،Dacus ciliatus ، یکی از مهمترین آفات گیاهان جالیزی است که لارو با تغذیه از میوه آن را غیر قابل استفاده می‌کند. اثر جلب‌کنندگی ملاس چغندرقند، پروتئین هیدرولیزات، استات آمونیوم، سرکه سیب، مخمر جو (با غلظت پنج درصد)، محرک غذایی آمونیا و فرومون جنسی مگس جالیز، با استفاده از تله مکفیل در یک مزرعه خیار در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار ...  بیشتر