c3518cb17d976b8
تیپ آمیزشی و وضعیت باروری در جمعیت های قارچ Bipolaris sorokiniana، عامل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم در ایران

فرشاد کرمیان؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.321335.1006972

چکیده
  پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه با عامل Bipolaris sorokiniana، به عنوان یکی از مهمترین بیماری‌های گندم در بسیاری از مناطق جهان مطرح است. در طی سال‌های زراعی 1396 و 1397، تعداد 147 جدایه تک اسپور قارچ از مزارع گندم استان‌های البرز (کرج)، کرمانشاه (کرمانشاه)، آذربایجان غربی (میاندوآب)، گلستان (گرگان) و فارس(شیراز) به دست آمد. پس از شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی ...  بیشتر

تحلیل زمانی پیشرفت اپیدمی های بیماری سفیدک‌پودری انگور در منطقه سیستان، ایران

زهرا نصیرپور؛ محمد سالاری؛ محمد علی آقاجانی؛ عبدالحسین طاهری

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 93-108

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.294501.1006923

چکیده
  بیماری سفیدک‌پودری انگور به ‌وسیله‌ی قارچ Erysiphe necator ایجاد شده و از گسترده‌ترین بیماریهای انگور در دنیا و ایران به شمار می‌رود. بررسی پیشرفت زمانی اپیدمی این بیماری بهوسیله‌ی ارزیابی داده‌های مربوط به‌30 تاکستان در سه شهرستان زابل، زهک و هامون از منطقه سیستان و طی دو سال زراعی 96-1395و 97-1396 انجام گردید. بازدیدهای میدانی از تاکستانها ...  بیشتر

ارزیابی دگرگونی‌های زیست‏ شیمیایی و مولکولی گیاه گوجه‌فرنگی در برهمکنش با بیمارگر Alternaria solani

بتول صادقی؛ محمد سالاری؛ سعید میرزایی؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 49-60

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.258949.1006848

چکیده
  لکه موجی از بیماری‌های مهم گیاه گوجه‌فرنگی است که سبب کاهش کمی و کیفی محصول می‌شود. با توجه به کاربرد بی‌رویۀ آفت‏کش‏ها در مهار این بیماری شناسایی سازوکارهای دفاعی گیاه در برابر بیمارگر می‌تواند در شناساندن ارقام مقاوم و مهار زیان بیمارگر سودمند واقع شود. در این پژوهش برخی دگرگونی‌های زیست‏شیمیایی و الگوی تظاهر ژن‌های PR1b1 ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های Ramularia روی برخی گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد

سید یوسف بهروز؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ سید کاظم صباغ

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 113-117

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54726

چکیده
  به منظور شناسایی گونه‌های Ramularia روی گیاهان دارویی، نمونه‌های دارای علایم لکه‌برگی از نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد طی فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز سال‌های 92-1391 جمع‌آوری و از لحاظ خصوصیات ریخت‌شناسی تحت مطالعه قرار گرفتند. بر اساس ویژگی‌های ریختی مربوط به کنیدیوفور و کنیدیوم، نه گونه شناسایی شدند. از این میان گونه‌های ...  بیشتر

قابلیت تولید تریکوتسین در جدایه‌های قارچ culmorum Fusarium مزارع گندم استان آذربایجان غربی بر اساس ردیابی ژن Tri13

آزاد لاوا؛ محمد سالاری

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 83-88

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52250

چکیده
  قارچ Fusarium culmorum عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبلة گندم، قادر به تولید داکسی‌نیوالنول، نیوالنول و مشتقات استیلی آنها است. بررسی حاضر به منظور ردیابی ژن Tri13 با استفاده از جفت‌آغازگرهای Tri13DONR/Tri13F و Tri13R/Tri13NIVF جهت تعیین پتانسیل جدایه‌های قارچ F. culmorum استان آذربایجان غربی در تولید داکسی‌نیوالنول و نیوالنول صورت پذیرفته است. بدین منظور ...  بیشتر

مطالعه نقش مؤثر برخی متابولیت‌های باکتری‌های سودوموناس فلورسنت در کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

هادی گلزاری؛ ناصر پنجه که؛ مسعود احمدزاده؛ محمد سالاری؛ ابراهیم صداقتی خروی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 113-124

چکیده
  یکی از توانایی‌های باکتری‌های فلورسنت سودومونادس ترشح متابولیت‌هایی از قبیل سیانید هیدروژن، پروتئاز، سالیسیلیک‌اسید و سیدروفور است که این مواد از رشد بیمارگرهای موجود در خاک جلوگیری می‌کنند. برای سنجش توانایی و میزان تولید این مواد توسط برخی استرین‌های موجود (Pseudomonas fluorescens و نیز P. aeruginosa)، یکسری آزمون‌ها انجام گرفت. در محیط کشت ...  بیشتر

تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ با استفاده از طرح دای‌آلل

زلیخا مرادی؛ محمد سالاری؛ مهدی رمضانی؛ علی مؤمنی؛ صدیقه موسی نژاد

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  به منظور تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ، تعداد پنج رقم برنج والدی شامل خزر، هاشمی، کادوس، فوجی و رشتی بصورت طرح دای آلل ناقص با یکدیگر تلاقی داده شدند. نتاج و والدین در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه کشت گردیدند و صفات تعداد لکه‌های بلاست روی برگ، اندازه لکه‌های اسپورزا و درصد آلودگی سطح برگ در مقابل جدایه‌های IA-66، ...  بیشتر