c3518cb17d976b8
مهار بیماری پاخورۀ گندم (Gaeumannomyces tritici) با استفاده از تلفیق باکتری Bacillus subtilis GB03 و چند عنصر غذایی مهم در خاک

فرشته سعید سروبابایی؛ سعید عباسی؛ روح الله شریفی؛ علی بهشتی آل آقا

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 37-51

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.311482.1006955

چکیده
  پاخورۀ گندم با عامل Gaeumannomyces tritici یکی از بیماری‌های مهم ریشۀ گندم در تمام جهان است. در این پژوهش، اثر ترکیبی عناصر غذایی و سویه بیوکنترلی Bacillus subtilis GB03 روی رشد گندم و درصد آلودگی ریشه ارزیابی شد. ابتدا، تجزیه خاک انجام شد و بر اساس نتایج آن و بررسی منابع، عناصر نیتروژن، فسفر، آهن، روی و مس در غلظت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش ...  بیشتر

مقایسه جدایه‌های ‏Bacillus subtilis‏ تولیدکننده آنتی‌بیوتیک فنجایسین و جدایه‌های فاقد آن در ‏کنترل قارچAG2-2 ‎‏ ‏Rhizoctonia solani‏ عامل پوسیدگی طوقه و ریشه چغندرقند

مسعود احمد زاده؛ احمدرضا شاهرخی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 249-259

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.287801.1006903

چکیده
  باکتریBacillus subtilis به‌دلیل تشکیل اندوسپور، تحمل شرایط متغیر pH، دامنه وسیع حرارتی و تولید طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها، پتانسیل خوبی برای کنترل بیمارگرهای گیاهی دارد. در این تحقیق پتانسیل بیوکنترلی باسیلوس­های بومی در مقابل Rhizoctonia solani AG2-2، ارزیابی شد. آنتی‌بیوتیک فنجایسین استخراج شد و رابطه بین جدایه­های تولیدکننده آنتی‌بیوتیک ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیماری‌ پوسیدگی آلترناریایی گوجه‌فرنگی توسط استرین‌های Bacillus subtilis UTB96 و Pseudomonas fluorescens UTPf68

سلیمان قاسمی؛ مسعود احمد زاده؛ سیاوش ترابی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 299-305

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36678

چکیده
  میوه‌های گوجه‌فرنگی هم در مزرعه و هم در انبار در معرض پوسیدگی‌های میکروبی پس از برداشت قرار دارند. در این پژوهش پس از جداسازی عوامل پوسیدگیگوجه‌فرنگی، دو باکتری بیوکنترل Bacillus subtilis UTB96 و Pseudomonas fluorescens UTPf68 که تولید نیمه‌انبوه آنها در بیوراکتور صنعتی با موفقیت به انجام رسیده بود، در دو حالت کشت متقابل و بررسی روی میوه‌ها، بر این بیمارگرها ...  بیشتر

نقش ترکیبات فرارBacillus subtilis در القاء مقاومت علیه Botrytis cinerea در آرابیدوبسیس

روح اله شریفی؛ مسعود احمد زاده؛ کیوان بهبودی؛ چونگ مین ریو

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35626

چکیده
  عوامل بیوکنترل با الایسیتور­های متعددی از جمله ترکیبات فرار باعث القاء مقاومت سیستمیک در گیاهان می‌شوند. در این تحقیق نقش ترکیبات خالص شناسائی شده در پروفایل ترکیبات فرار سویه Bacillus subtilis GB03 در بازداری مستقیم از رشد یا القاء مقاومت سیستمیک علیه قارچ B. cinereaدر آرابیدوبسیس مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مقایسه با شاهد همه ترکیبات ...  بیشتر

بررسی نحوه عمل باکتری Bacillus subtilis در کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus

محسن فرزانه؛ مسعود احمدزاده؛ علیرضا قاسم پور؛ منصوره میر ابوالفتحی؛ محمد جوان نیکخواه؛ عباس شریفی تهرانی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 191-198

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24326

چکیده
  آفلاتوکسین به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین توکسین‌های قارچی برای انسان و دام محسوب می‌شود. آلودگی محصولات کشاورزی به آفلاتوکسین، سبب زیان اقتصادی در کشاورزی، صنایع غذایی و دامی می‌شود. در طبیعت میکروارگانیسم‌هایی وجود دارند که با مکانیسم‌های مختلف، قادر به کاهش این آلودگی در محصولات کشاورزی هستند. در این راستا نحوه تأثیر چهار ...  بیشتر

تلفیق سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis در کنترل پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. و بررسی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز

حدیث یوسفی؛ نواز اله صاحبانی؛ لیلا فرآورده؛ وحیده مهدوی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 339-351

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24342

چکیده
  در این تحقیق کاربرد سالیسیلیک اسید و باکتری Bacillus subtilis روی بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum و القای مقاومت میزبان در مقابل پاتوژن مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید (8-2 میلی‌مولار) بر رشد F. oxysporum f. sp radicis-cucumerinum و B. subtilis آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه غلظت‌های سالیسیلیک اسید روی رشد ...  بیشتر