c3518cb17d976b8
شناسایی منابع مقاومت به عامل بیماری زنگ قهوه‌ای (Puccinia triticina Erikss.) در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران

صبا دلفان؛ محمدرضا بی همتا؛ سید طاها دادرضایی؛ علیرضا عباسی؛ هادی علیپور

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.314891.1006965

چکیده
  شناسایی منابع ژن‌های مقاومت گیاهچه‌ای و گیاه کامل برای هرمی کردن ژن‌ها، آرایش ژنی و ایجاد ارقام گندم دارای مقاومت پایدار، برای کنترل زنگ قهوه‌ای گندم، با عامل .Puccinia triticinea Erickss امری ضروری است. در این پژوهش تعداد 218 ژنوتیپ گندم بومی ایران که از مناطق مختلف جمع‌آوری شده بود، در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلستان اهواز طی ...  بیشتر

بررسی رابطۀ صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه

مژگان قلی زاده وزوانی؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد رضا بی همتا

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59205

چکیده
  بیماری پاخورۀ گندم با عامل (Gaeumannomyces graminis var. tritici) یکی از بیماری­های زیانبار ریشۀ گندم در سراسر جهان است. تابه‌حال رقم مقاومی نسبت به این بیماری در ذخایر توارثی (ژرم­پلاسم) گندم نان معرفی نشده است. در این بررسی 416 ژنوتیپ گندم نان، تهیه‌شده از نقاط مختلف ایران و خارج از کشور، در برابر جدایۀ T-41 این قارچ ارزیابی گلخانه­ای شدند. وزن ...  بیشتر

مقایسۀ واکنش انواع بهاره و پاییزۀ ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان ((Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخورۀ گندم (Take-all disease)

مژگان قلی زاده؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمدرضا بی همتا

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 307-316

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57386

چکیده
  بیماری پاخوره گندم ناشی از قارچGaeumannomycs graminis var. tritici   از بیماری­های مهم گندم است که ریشه و طوقه را دچار آسیب می­کند. ارزیابی ژرم­پلاسم و شناسایی منابع مقاومت، اولین مرحله در تولید ارقام مقاوم به این بیماری است. در این بررسی 221 ژنوتیپ گندم نان، تهیه شده از نقاط مختلف ایران و خارج از کشور، در مقابل جدایه T-41 این قارچ مورد ارزیابی ...  بیشتر