c3518cb17d976b8
تعداد مقالات: 402

دوره 46 - شماره 2 - پاییز و زمستان 1394
176. گونه‌های جنسFilenchus در استان خراسان شمالی

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 261-266

10.22059/ijpps.2012.24333

محمدرضا عتیقی؛ ابراهیم پورجم؛ سید محمود اخوت


178. تحمل و آنتی‌بیوز چهار رقم گوجه‌فرنگی به لاروهای کرم میوۀ گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera در شرایط گل‌خانه‌ای

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 279-288

10.22059/ijpps.2014.53504

مهرناز تنخواهی؛ شهزاد ایرانی پور؛ اسماعیل علیزاده؛ منیژه جمشیدی؛ ناهید واعظ


180. بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی رشد نهال‌های زیتون در دو نوع بستر رویش

دوره 40، شماره 1، بهار و تابستان 1388

آیت اله سعیدی زاده؛ احمد خیری؛ جواد زاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ علیرضا بندانی؛ فهیمه نیاستی


181. مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه‌های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1388

شهرام نعیمی؛ سید محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ لاسلو کردیچ؛ وحید خسروی


183. بررسی باروری جنسی و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی در جدایه‌های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران

دوره 41، شماره 1، بهار و تابستان 1389

مونا خوانساری عتیق؛ محمد جوان نیکخواه؛ اکبر خداپرست؛ ماریه ببری؛ کیوان غضنفری


185. بررسی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0mcherry در میزان کلونیزه کردن ریشه ارقام مختلف گندم و ایجاد مقاومت القایی علیه زنگ قهوه‌ای

دوره 42، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-94

عباس شریفی تهران؛ محسن فرزانه؛ فرزاد افشاری؛ کیوان بهبودی؛ استفن کلنبرجر؛ ماریا پچی تار؛ کریستوف کیل؛ فابیو ماسچر


186. تأثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست‌شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-99

10.22059/ijpps.2014.52251

لیلا زنگنه؛ حسین مددی؛ حسین اللهیاری؛ مجید کزازی


187. نقش ترکیبات فرارBacillus subtilis در القاء مقاومت علیه Botrytis cinerea در آرابیدوبسیس

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-101

10.22059/ijpps.2013.35626

روح اله شریفی؛ مسعود احمد زاده؛ کیوان بهبودی؛ چونگ مین ریو


188. ارزیابی خسارت گونه‌های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-98

10.22059/ijpps.2018.242443.1006802

نرگس کرم کیانی؛ علی اصغر سراج؛ بهزاد حبیب پور؛ معصومه ضیایی


189. تأثیر ناهمسازی برخی سویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر القای پاسخ دفاعی گیاه پسته علیه پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-105

10.22059/ijpps.2016.59293

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی


190. کربوهیدرازهای گوارشی در لارو کرم خراط Zeuzera pyrina (Lep.: Cossidae)

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-109

10.22059/ijpps.2012.28648

محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه؛ جاماسب نوذری؛ سیده مینو سجادیان


191. ارزیابی تراکم جمعیت و میزان آلودگی به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dip.: Tephritidae) در کشت مخلوط گلرنگ و نخود

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-106

10.22059/ijpps.2019.269765.1006863

فریده سالاری؛ شیوا خالص رو؛ غلامرضا حیدری؛ حامد غباری


194. پراکنش سه ویروس مهم شته بُرد کلزا در استان گلستان

دوره 41، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 251-259

آتنا زاهدی طبرستانی؛ مسعود شمس بخش؛ ناصر صفایی


196. شناسایی و بررسی برخی از ویژگی‌های ویروس آلوده‌کنندة زعفران (Crocus sativus) در ایران

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 263-275

10.22059/ijpps.2017.215361.1006735

شیرین پریزاد؛ اکبر دیزجی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی؛ سیامک کلانتری؛ فاطمه ایزدپناه


197. تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از DNA میتوکندریایی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 263-273

10.22059/ijpps.2018.259872.1006852

ثمانه ملک شاهکویی؛ جاماسب نوذری؛ وحید حسینی نوه؛ سیدحسین گلدانساز


198. تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) با استفاده از ژن COII

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 267-273

10.22059/ijpps.2012.24334

الهام اکبریان فیروزآبادی؛ بهزاد حبیب پور؛ حمید گله داری؛ پرویز شیشه بر


200. القای مقاومت سیستمیک به نماتد ریشۀ ‌گرهی گوجه‌فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 283-294

10.22059/ijpps.2017.225668.1006757

لیلا اصفهانی؛ سالار جمالی؛ آیت اله سعیدی زاده؛ حسن پدرام فر