c3518cb17d976b8
وضعیت باروری و پراکنش آلل‌های تیپ آمیزشی در جمعیت قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگی درختان شاه‌بلوط در استان گیلان

شقایق مهدی نژاد مقدم؛ سید اکبر خداپرست؛ سالار جمالی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  به منظور تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی جدایه‌های قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگی درختان شاه‌بلوط، چهار ناحیه در دو منطقه اصلی رویش این درخت در شفت (شامل ویسرود، طالقان و بابارکاب) و رضوانشهر (شامل دوران) در استان گیلان نمونه‌برداری شد. وضعیت باروری در 54 جدایه بدست آمده از این مناطق مورد بررسی قرار گرفت و تیپ آمیزشی آنها معلوم گردید. ...  بیشتر