c3518cb17d976b8

اهداف و چشم انداز

نشریه دانش گیاهپزشکی ایران نتایج پژوهش‌های نوین در مورد آفات، بیمارگرها، علف‌های هرز و دیگر عوامل خسارت زای گیاهی را منتشر می‌کند. این نشریه همچنین یافته‌های پژوهشی و اثرهای  بیولوژیک ترکیب ها  و عواملی که در مدیریت و کنترل آفات به کار گرفته می‌شوند را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. نشریه دانش گیاهپزشکی ایران به صورت دو فصل نامه منتشر می‌شود.