c3518cb17d976b8

 لینک دریافت فایل تعهدنامه اخلاقی

 تعهدنامه_گیاهپزشکی 

راهنمای تهیه مقاله   

نشریه دانش گیاه‌پزشکی ایران نتایج پژوهش‌های نوین در مورد آفات، بیمارگرها، علف‌های هرز و دیگر عوامل خسارت زای گیاهی را منتشر می‌کند. این نشریه همچنین یافته‌های پژوهشی و اثرهای بیولوژیک ترکیب‌ها و عواملی که در مدیریت و کنترل آفات به کار گرفته می‌شوند را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. نشریه دانش گیاه‌پزشکی ایران به‌صورت دو فصل‌نامه منتشر می‌شود.

انواع مقالات موردپذیرش در این نشریه شامل  موارد زیر است:

 1. مقالات اصلی (Original Article): که در اولویت چاپ در مجله است و شامل حداکثر 4500 کلمه و حداکثر 8 تصویر/جدول است. در مقالۀ اصلی بایستی حداکثر به ۳۰ منبع ارجاع داده شود.
 2. مقالات مروری (Review Article): در این نوع مقالات بایستی نویسنده احاطه کامل بر موضوع مقاله داشته باشد و ضروری است که مقاله شامل حداکثر 7000 کلمه باشد. حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده می‏شود که دراین‌بین بایستی حداقل سه منبع از فعالیت‏های پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد. مقالات مروری به مروری سیستماتیک و متاآنالیز تقسیم‌بندی می‌شوند.
 3. گزارش‌های موردی (Case Reports): مورد گزارش‌شده از موارد نادری باشد که شناخت و نگاه تازه‌ای در زمینه علائم، روش‌های تشخیصی یا درمانی و گزارش موارد نادر طبیعی و غیرطبیعی حاصل نماید و حداکثر بایستی به ۱۰ منبع ارجاع داده شود و شامل حداکثر 2500 کلمه و 4 تصویر می‏باشند.
 4. گزارش‌های کوتاه (Short Communication): این مواد ساختار مشابه مقالات پژوهشی دارند با این تفاوت که یافته‏های مطالعه اندک است. این مقالات در حداکثر 2500 کلمه تنظیم ‌شده‌اند و حداکثر به ۱۵ منبع ارجاع داده می‏شود.
 5. نامه به سردبیر (Letter to the editor): ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اظهارنظر و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 800 ﮐﻠﻤﻪ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 3 ﺻﻔﺤﻪ) و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 رﻓﺮاﻧﺲ دارد. درصورتی‌که ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هم‌زمان ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 6. مرور کتاب (Book Review): در قسمت مرور کتاب می‌توان در یک نگاه کلی بحث‌های مختلف یک کتاب تخصصی منتشرشده جدید را معرفی نمود. این معرفی که می‌تواند دربردارنده نقاط قوت و ضعف کتاب باشد باید حداکثر در 3 صفحه انجام پذیرد.

شرایط و نکات اولیه اخلاقی

 1. نویسنده مسئول (نویسنده رابط) مسئولیت جمع‌آوری مقاله و ارائه آن را به دفتر مجله، عهده‌دار بوده است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این مجله مطلع هستند. همچنین نویسندگان با ارسال مقاله به مجله اعلام می‌کنند که مقاله به هیچ زبان دیگری و به هیچ مجله دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به‌صورت مادام از نشر مطلب در مجله و مجلات تحت پوشش ناشر محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح‌دید سردبیر حذف خواهد شد.
 2. همراه مقاله اصلی بایستی یک نامه به امضای تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این نامه تقاضا به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به ناشر است.
 3. هر مقاله باید حاصل یک طرح پژوهشی باشد. مقالاتی که حاصل طرح پژوهشی نیستند، Fast Reject می‌شوند.
 4. اصول نگارش رعایت شود. به‌طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.
 5. در قسمت سپاسگزاری باید مشخص شود که مقاله ارسالی حاصل طرح پژوهشی یا پایان‌نامه بوده و شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین‌کننده منابع مالی ذکر گردد.
 6. با توجه به بند ۷ ماده ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات، تمامی مطالعات کارازمایی بالینی در صورتی در نشریه قابل‌چاپ است که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ایران (IRCT) به نشانیirct.ir ثبت شده باشد. همچنین درصورتی‌که انجام مطالعه نیازمند مجوز خاصی بوده، باید در این قسمت ذکر شود.
 7. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است.
 8. اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت شده است.
 9. مقالات ارسالی در ابتدا توسط هیئت تحریریه به‌صورت کلی بررسی می‌گردد و چنانچه ازنظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب می‌شوند. اگر مقاله ازنظر داوران قابل‌چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد.
 • نویسنده به مدت حداکثر ۲ هفته وقت خواهد داشت نسخه اصلاح‌شده را ارسال نماید که مجدداً جهت داوری فرستاده شود.
 • این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، که مرتبط با اهداف مجله را در قالب رسمی است منتشر می‌کند.
 • استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.

صفحه عنوان

(در تمام انواع مقالات ثابت است و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود)

صفحه عنوان شامل، عنوان کامل مقاله، عنوان کوتاه مقاله، نام نویسندگان، آدرس علمی نویسندگان، و مشخصات کامل تماس با نویسنده مسئول و اعلام تعارض منافع است.

شرایط انتخاب عنوان مقاله

عنوان مقاله نباید تکراری باشد و توسط نویسنده دیگری در مقاله دیگری به زبان مجله یا هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد.

عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.

عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.

اگر مقاله ارسالی به مجله از نوع توصیفی است زمان و مکان مطالعه آورده شود ولی برای سایر انواع پژوهش این کار ضرورت ندارد.

درصورت وجود نام علمی در عنوان مقاله، باید به صورت ایتالیک ذکر شود.

شرایط انتخاب عنوان کوتاه مقاله

عنوان کوتاه مقاله در هنگام صفحه آرایی و برای دسته بندی مقاله استفاده می شود و باید حداکثر 80 کاراکتر باشد.

نام نویسندگان

در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، بیمارستان، دانشکده ، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفین ذکر گردد. نویسنده مسئول( پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک ، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.

آدرس اکادمیک پزشکی شامل: بخش، بیمارستان، دانشکده ، دانشگاه، شهر، کشور

 آدرس اکادمیک غیر پزشکی شامل: مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

تعارض منافع (Conflict of Interest)

نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کنند. بیان واضح تعارض منافع منجر به رد شدن اتوماتیک مقاله نمی شود، با این‌حال مایلیم از آن مطلع باشیم . چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود:

"هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد".

در صورتی که تعارض منافع درج نگردد، به منزله وجود عدم تعارض بین نویسندگان در نظر گرفته میشود.

صفحه آرایی متن مقاله

در نگارش و صفحه آرایی مقاله توجه به اصول کلی زیر ضروری است:

 1. مقاله باید در اندازه A4و به فرمت نامه (Letter) و تک ستون به وسیله نرم افزار مایکروسافت آفیس نسخه 2007 به بالا نوشته شود. همچنین مقالاتی که در قالب مجله و با Latex نوشته شده باشند، مورد قبول است. فاصله بین خطوط در متن مقاله 2 در نظر گرفته شود.
 2. فونت فارسی مقاله B Nazanin و اندازه متن سایز 12 باشد. تیترها از نسخه Bold شده همین فونت و در همین سایز نوشته شود. فاصله خط ها، Single در نظر گرفته شود. فونت انگلیسی نیز Times New Roman و اندازه قلم 10 باشد.
 3. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود. همچنین قبل از ارسال مقاله، از صحت رعایت اصول ساختاری و ویرایش ادبی در متون فارسی و انگلیسی اطمینان حاصل شود تا از بروز هرگونه اشتباه تایپی، لغوی و دستوری در متن اجتناب گردد.
 4. شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود. همچنین شماره گذاری خطوط باید به صورت پیوسته انجام پذیرد.
 5. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. حداکثر 7 جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است. عناوین جداول، نمودارها و تصاویر باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.
 6. در عنوان فارسی، جداول و شکل ها به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول ۱. » «شکل ۱.». عناوین انگلیسی جداول و شکل های به ترتیب با عبارت هایTable و Figure شروع و پس از آن شماره جدول یا شکل درج شود. مانند: Table 1. یا Figure 1.. همچنین، عناوین جداول در بالای هر جدول و عناوین شکل ها و نمودارها در ذیل آنها نوشته شود. ارجاع به جداول و شکل ها در متن باید به فارسی باشد.
 7. مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان انگلیسی باشند. فونت متن داخل جداول و شکل­ها Times New Roman با اندازه قلم 10 باشد.
 8. توضیحات اضافی جداول به صورت پاورقی (Footnote) در زیر جدول و به زبان انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازه قلم 8 نوشته شوند.
 9. اعشار اعداد فارسی با (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (.) نوشته شوند.
 • هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جایگذاری گردد. از قراردادن آنها به صورت فایل های جداگانه در صفحات مجزای انتهایی مقاله خودداری شود.
 • فایل اکسل نمودارها بصورت جداگانه ارسال گردد.
 • توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نوشته شود.
 • هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEG یا TIFF و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰dpi برای نشریه ارسال گردد.
 • جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب شماره خود در طول مقاله شماره گذاری و ذکر شوند.
 • هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.
 1. هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.
 • در متن مقاله می توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود. البته در اولین بار کاربرد واژه اختصاری بایستی نام کامل آن در پرانتز بیان گردد.
 • در متن مقاله بهتر است از نام ‍عمومی داروها استفاده شود و در اولین بار استفاده از نام دارو بایستی نام شرکت سازنده و شهر و کشور تولیدکننده، داخل پرانتز ذکر شود.
 • فایل پرسشنامه بصورت جداگانه به عنوان ضمیمه ارسال گردد.
 • فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله به امضا تمام نویسندگان رسیده و در سیستم ارسال مقاله ثبت گردد. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول است.

شیوه نگارش مقاله پژوهشی اصیل

چکیده ساختار نیافته و کلمات کلیدی

چکیده مقاله پژوهشی شامل حداکثر 260 کلمه است.  کلمات کلیدی ۳ - ۷ واژه کلیدی از واژگان عناوین مباحث اصلی توصیه می‌گردد. کلیدواژگان غیر پزشکی در گوگل باید قابل جستجو باشند.

چکیده مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن چکیده انگلیسی و فارسی بایستی باهم مطابقت داشته باشند.

چکیده مقالات پژوهشی و گزارش‌های کوتاه بدون تفکیک شامل ۴ قسمت زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری است. توصیه می‌شود نسبت 1-2-2-1 در نوشتن خلاصه با چهار عنوان فوق لحاظ شود. چکیده انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی باشد و حداکثر شامل 260 کلمه باشد.

مقدمه

در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت پژوهش انجام شده بررسی می گردد. مقدمه حداکثر 700 کلمه است. مقدمه شامل 1. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر منابع2. ضرورت انجام پژوهش. 3. سؤالات علمی  که این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن بوده و بیان این موضوع که چگونه نتایج این پژوهش می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. 4. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. 5. فرضیه و هدف پژوهش که به نحو روشنی بیان می شود.

مواد و روش‏ها

به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با بکارگیری همان مواد و روش‏ها، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، در این بخش نمونه های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها، چگونگی انتخاب نمونه ها، نحوه جمع آوری اطلاعات (مثل پرسشنامه) روش های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده ( اعم از روش مصرف، کارخانه سازنده و غیره) و نیز روش های آماری مورد مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، معیارهای ورود و خروج، به طور کامل شرح داده شوند.

بصورت اختصار مواد و روش‏ها شامل، موارد   1. زمان و مکان اجرای پژوهش 2. سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) 3. نحوه جمع‌آوری اطلاعات 4. رعایت موازین اخلاق در پژوهش 5. ابزارهای اندازه‌گیری 6. آزمون‌های آماری.

نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها در میان قسمت های مقاله به زبان انگلیسی نوشته شوند.

نتایج

متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوریکه تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده ای از جداول و نمودارها را بیان نماید. در صورتی که داده های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود. با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی در متن مقاله و به ترتیب با شماره گذاری فارسی مشخص شوند.

بحث

در ابتدا نتیجه به دست آمده از مطالعه به طور خلاصه بیان می شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شود. در این قسمت به جنبه های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج به دست آمده با اهداف اولیه مطالعه مقایسه و تفسیر خواهد شد. پیشنهادات لازم ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود. نتایج و بحث می­توانند با هم ادغام شده و در غالب یک عنوان آورده شوند.

نتیجه گیری

در پایان در حد یک پاراگراف نتیجه گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این پژوهش به علم اضافه شده آورده می شود.

 سپاسگزاری

از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند در صفحه مجزا آورده شود. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شماره ثبت IRCT باید ذکر شود و نیز در پژوهشهای مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تاییدیه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.

تعارض منافع (Conflict of Interest)

چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود :

" هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد " .

 فهرست منابع

منابع باید با نرم افزار EndNote نوشته و درج شوند و نیاز به رعایت فرمت APA است. برای مطالعه متن دقیق روش درج منابع را مطالعه کنید.

 شیوه نگارش مقاله مروری (تنها نویسندگانی که دعوتنامه نگارش مقاله مروری دریافت می کنند)

 این مقالات با هدف ارائه آخرین یافته‏های علمی درباره یک موضوع خاص می‏باشد و نویسنده در زمینه موضوع مقاله صاحب نظر و دارای مقاله می‏باشد.این مقالات از همان ساختار اصلی گزارشات پژوهشی پیروی می‏کنند و بایستی روش‏های به کار برده شده برای استخراج مطالب و ترکیب داده‏ها و اطلاعات، بیان گردند.

 

چکیده

 مقاله مروری حداکثر 260 کلمه بوده و ساختار نیافته است.  چکیده فارسی و انگلیسی با یکدیگر از نظر متن یکسان هستند. کلمات کلیدی بین 3 تا 7 کلمه انتخاب شوند.

مقدمه:

لازم است در بر گیرنده زمینه وعلت انجام مطالعه، چارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد .

- روش بررسی: روشهای مرور باید در برگیرنده قسمت های زیرباشد :

- هدف: بیان هدف/ اهداف مرور شامل؛ عنوان مرور/ سئوالات/ فرضیه یا فرضیات

- طراحی مطالعه: شامل تعیین نوع مرور (توصیف طراحی و روشهای بکار رفته و منابع مرجع). در صورت استفاده از روش شناسی خاص مانند متا آنالیز باید مراحل و گام های بکار گرفته شده، توصیف شود .

- روشهای جستجو: شامل استراتژی جستجو، معیارهای ورود و خروج، بانک های اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کلیدی، زبان مقالات مورد بررسی، ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده .

- ارزیابی کیفیت: شامل توصیف روش های مورد استفاده و دلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی

- شیوه خلاصه سازی داده‏ها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرورو مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی ازفرآیندیافرآیندها باشد .

- سنتز: این قسمت شامل توصیف فرآیندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است.

یافته ها

نتایج مرور باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.

بحث و نتیجه گیری

لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته های بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود .

سپاسگزاری (Acknowledgments)

 از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند در صفحه مجزا آورده شود. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شماره ثبت IRCT باید ذکر شود و نیز در پژوهشهای مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تاییدیه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.

تعارض منافع (Conflict of Interest)

چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود :

" هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد " .

فهرست منابع:

منابع باید با نرم افزار EndNote نوشته و درج شوند و نیاز به رعایت فرمت APA است. برای مطالعه متن دقیق روش درج منابع را مطالعه کنید.

 شیوه نگارش مقاله کوتاه

 ساختار این مقالات مشابه مقالات پژوهشی اصلی کمی با تعداد کلمات کمتر است. در این مقالات تعداد کلمات حداکثر 2500 کلمه تنظیم ‌شده‌اند و از نظر تعداد منابع حداکثر به ۱۵ منبع ارجاع داده ‏شود.

 شیوه نگارش نامه به سردبیر

 مکاتباتی که به منظور ارایه نقطه نظر شخصی درباره یک موضوع یا راجع به یک مقاله پژوهشی، با هدف چاپ شدن درمجله، با سردبیر صورت می‌گیرد، مجموعاً تحت عنوان Letters طبقه‌بندی می‌شود. این مکاتبات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 800  ﮐﻠﻤﻪ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 3 ﺻﻔﺤﻪ) و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 رﻓﺮاﻧﺲ دارد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 نامه به سردبیر با جمله

 سردبیر محترم مجله ....  شروع می شود و ساختار یک نامه ساده را دارد.

 نامه به سردبیر باید توسط فرد متخصص و معتبر در زمینه نگارش نامه، نوشته شده باشد.

 

شیوه نگارش نقد یا مرور کتاب

  در نقد علمی علاوه بر معرفی کتاب، بهتر است به‏ میزان موفقیت نویسنده در طرح مباحث نیز اشاره شود؛ لذا پیشنهاد می‏ شود نویسنده محترم نقد، متن مورد نظر را به دقت مطالعه کرده و مطالب مستدل و مستندی را در مورد مباحث مطرح شده در اثر ارائه دهد. تلفیق مهارت های توصیف، تحلیل و اظهارنظر شخصیِ منتقد به ارزشمندی نقد کمک می‏ کند. بنابراین نویسندگان محترم در مطالعه متن مورد نقد و نیز نگارش آن بهتر است به اصولی پایبند باشند تا به اعتبار نقدِ نوشته‏ شده، خدشه ای وارد نشود. در ادامه به‏ برخی از اصول مدِنظر فصلنامه نقد کتاب اطلاع‫ رسانی و ارتباطات برای نقد کتاب‏ های تألیفی و ترجمه اشاره می‏ شود:

 1. کتاب های تألیفی:

  الف. مباحث عمده در توصیف کتاب:

 • ارائه اطلاعات کتابشناختی کامل متن مورد نقد
 • بیان مقدمه ای در مورد موضوع مطرح در کتاب
 • ارائه اطلاعاتی دربارۀ نویسنده و اشاره به سوابق علمی مؤلف در رابطه با موضوع کتاب
 • اشاره به هدف انتشار کتاب
 • مشخص کردن محورهای اصلی مورد بحث در کتاب
 • مشخص کردن جامعه مخاطبان کتاب مورد نقد
 • بیان مختصری در زمینه شناسایی جایگاه کتاب در حوزه موضوعی مورد بحث
 • بیان خلاصه ای از نکات عمده کتاب با اشاره به استنادهایی از خود کتاب
 • تشریح ویژگی های مهم کتاب و برجسته سازی مباحث اصلی و تأثیرگذار آن

  ب. مباحث عمده در نقد کتاب:

 • میزان وصول به اهداف تعیین شده
 • بررسی جامعیت و مانعیت (مباحثی که بایستی مطرح شوند ولی در کتاب وجود ندارند و یا در کتاب آمده ‫اند ولی ارتباطی با موضوع ندارد)
 • مقایسه کتاب با سایر منابع مشابه
 • بیان مشکلات محتوایی، نگارشی، ساختاری، استنادی و... کتاب (با ذکر مصادیق)
 1. کتاب های ترجمه:

  در کتاب های ترجمه علاوه بر مباحث مطرح‏ در کتاب‏ های تألیفی، توجه به نکات زیر ضروری است.

 • آیا کتاب قبلاً ترجمه شده است؟ در صورت مثبت بودن؛ ارائه مشخصات کتابشناختی آن و همچنین بیان وجوه تشابه و تمایز آنها
 • ذکر عنوان به زبان اصلی
 • معرفی مترجم و فعالیت‏ های قبلی او
 • ارزیابی کیفیت ترجمه با استناد به شواهدی از متن
 • ارائه جمع بندی کلی از مطالب و بیان نظر کلی منتقد نسبت به منبع مورد نقد، به کیفی ‏بودن نقد کمک می‏ کند.
 • مراعات اخلاق نقد در مقاله رعایت شده باشد، از جمله آن‫که مقاله به نقد نوشته بپردازد نه نقد نویسنده.
 • مقاله باید بر روش علمی و متقن در نقد یک اثر مبتنی باشد.

  

  اندازه‌گیری‌ها

 در اشاره به اعداد و مقادیر در متن موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

 - در نگارش مقاله سیستم واحدهای  SI مورد استفاده قرار گیرند. سانتی­متر که در نوشته های فارسی هنوز متداول است، واحد SI نیست و توصیه می شود از متر یا میلی­متر به جای آن استفاده کنید.

- ترجیحاً واحدها به صورت فارسی نوشته شوند. مثلاً به جای mm نوشته شود میلی­متر.

 - در صورتی که قرار است واحدها با حروف انگلیسی نوشته شوند،  بین مقدار کمیت و واحد باید یک فاصله خالی درج شود. مثال: kN 50 نه kN50.

مثال­های از واحدهای SI به فارسی و انگلیسی در زیر آورده شده­اند.

 • طول: متر (m)، میلی‌متر (mm)، میکرومتر (µm)، نانومتر (nm)
 • سطح: هکتار (ha)، مترمربع  m2)
 • حجم: مترمکعب (m3)، لیتر (L)
 • جرم: کیلوگرم (kg)، گرم (g)، میلی‌گرم (mg)، میکروگرم (µg)، نانوگرم (ng)
 • عملکرد: کیلوگرم بر هکتار (kg ha-1)، لیتر بر هکتار (L ha-1)
 • انرژی: ژول (J)، ژول بر مترمربع (J m-2)، وات بر مترمربع (W m-2)
 • فشار: مگاپاسکال (MPa)
 • دما: درجه سلسیوس C ْ
 • تعرق: میلی‌مول(آب) بر مترمربع بر ثانیه (mmol m-2 s-1)
 • فتوسنتز: میکرومول ( CO2 ) بر مترمربع بر ثانیه (µmol m-2 s-1)
 • غلظت: گرم بر لیتر (g L-1)، مول بر لیتر (mol L-1)، میلی‌مول بر لیتر (mmol L-1)، میکرومول بر لیتر (µmol L-1)، نانومول بر لیتر (nmol L-1)

 روابط و معادلات ریاضی

 در حروف چینی روابط و معادلات ریاضی، نکات زیر باید رعایت گردد:

 • متغیرها: ایتالیک. مثال : ... ،α,Ѳ,M
 • بردارها و ماتریس ها: به صورت برجسته (Bold) و غیرایتالیک مثال ماتریس B
 • اعداد، پرانتز، کروشه، گیومه و آکولاد: معمولی
 • توابع ریاضی: با حروف کوچک و به صورت معمولی
 • در نحوه ارائه روابط در متن موارد زیر مدنظر قرار گیرند:
 • برای نگارش روابط از نرم افزارهای Microsoft Equation یا Math Type استفاده شود.
 • تمام روابط ریاضی باید شماره گذاری شوند.
 • روابط ریاضی به صورت وسط چین یا چپ چین تنظیم شوند. شماره رابطه در سمت راست رابطه و با فاصله درون پرانتز مناسب و یکنواخت در کل متن قرار گیرد. مانند:

                                                                                         1))

 • ارجاع به روابط داخل متن با نوشتن عبارت رابطه (یا معادله) و سپس شماره آن انجام گیرد. از نوشتن عبارت فرمول خودداری گردد.
 • در متن مقاله از گذاشتن علامت درصد (%) در جلو اعداد خودداری شود و خود عبارت "درصد" درج گردد. مثلا به جای "44%" نوشته شود "44 درصد". قرار دادن علامت درصد در جداول و شکل­ها مشکلی ندارد.
 •  اگر اعداد صحیح در داخل متن کمتر از  10باشد، آن عدد با حروف نوشته میشود، مثل چهار یا هفت، هرگاه  10و یا بزرگتر از  10باشد به صورت عدد نوشته می شود، مثل  46 یا .13
 •  قبل از اعشار در صورت نبود عدد، صفر قرار دهید مانند 25/0 و نه 25/
 •  برای مشخص کردن اعداد اعشـاری در فارسـی از ممیـز(/) اسـتفاده مـی شـود مثـل  4/12و در انگلیسـی از نقطـه مانند 12.4

 

 نیم‌فاصله در MS Word

 در تدوین مقاله به زبان فارسی معمولاً مشکل استفاده از نیم‌فاصله ممکن است به وجود بیاید. مثلاً واژه «مقاله‏های» می‌توانست به صورت اشتباه با فاصله های کامل نوشه شود مانند : پایان نامه ها، یا پایان‏نامه‏ها.

  ساده ترین راه برای درج نیم فاصله استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+Shift+2 یا Ctrl+Negative symbol (-) است. حال استفاده از این کلید ترکیبی به دفعات ممکن است طاقت فرسا باشد. شما می توانید با استفاده از قابلیت های  MS Word کلید ترکیبی مخصوص به خود را مثلا: (Ctrl+Space) ایجاد نمایید.

 نیم فاصله کاربردهای زیادی برای نگارش در زبان فارسی دارد، بطور مثال به سه نگارش از “فعالیتها” دقت کنید کدامیک از نظر زیبایی و نگارش صحیحتر است؟ “فعالیتها” ، “فعالیت ها” ، “فعالیت‌ها” واضح است که نگارش آخر به دلیل وجود نیم‌فاصله بین حروف ت و ه صحیح می‌باشد. برای ایجاد تنظیمات نیم‌فاصله در Microsoft Word کافیست که مراحل ساده زیر را انجام دهید.

 به منوی  insert رفته و گزینه Symbol را انتخاب نمایید. در پنچره باز شده قسمتی به نام Character Code وجود دارد که برای جستجوی کاراکترها از طریق کد اسکی آنها می‌باشد. برای پیدا کردن نیم‌فاصله از بین همه کدها کافی است که در این قسمت  c200 را وارد کنید. حال بر روی دکمه Shortcut Key کلیک کنید. در پنجره جدیدی که باز میشود در قسمتPress new shortcut key کلیدهای Ctrl و بعد Space را همزمان بزنید. حال برای اتمام کار و تایید دکمه Assign رابزنید. از این به بعد شما برای نگارش نیم‌فاصله در متون فارسی بطور صحیح کافیست کلیدهای Ctrl+Space را بزنید.

 

معرفی نمادها

     نمادهای به کار رفته در روابط، شکل‌ها و جداول مقاله باید تعریف شده و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی و سپس الفبای لاتین مرتب سازی شوند.

 عنوان و چکیده انگلیسی

     عنوان مقاله و چکیده (Abstract) به زبان انگلیسی، باید متناظر با چکیده فارسی باشد. پس از چکیده، بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (Keywords) (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) گنجانده شود.

چگونگی استناد در متن و تنظیم منابع (منابع فقط به زبان انگلیسی نوشته شوند)

 • بیش از 70 درصد منابع باید مربوط به دوره انتشار سه سال اخیر بوده و نسخه آنلاین انگلیسی داشته باشند.
 • کلیه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و لاتین در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده مرتب می‌شوند.
 • فرمت نوشتن منابع در انتهای متن بر اساس فرمت APA خواهد بود.
 • در انتهای منابع فارسی عبارت (In Farsi) قید می‌شود. در برگردان منابع فارسی نام منابع و نام نویسندگان باید از خود مجلات اخذ شود و به صورت ترجمه دلخواه انجام نشود.
 • در ارجاع به منابع باید تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند (Mohsenin, 1986). برای جداسازی منابع در انتهای جمله از نقطه ویرگول ";" استفاده می‌شود مانند (Smith, 1999;  Samuel et al.,  2008; Smith and Samuel, 2009).
 • چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام (سال) انجام ‌می‌گیرد و اسامی فارسی نیز باید به انگلیسی و سال شمسی به میلادی برگردان شوند.
 • نحوه ارجاع به منابع دارای یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتدای جمله قرار می‌گیرند به ترتیب به صورت: Smith  (1999)،Samuel and Smith (2009) و Samuel et al. (2008) انجام می‌شود.
 • منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده، و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب می‌شوند.
 • منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف a، b، c ...، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند.
 • ذکر منابع بی‌نام و غیر قابل دسترسی مجاز نمی‌باشد.
 • روز و ماه باز خوانی یک سند در منابع الکترونیکی که صرفا در تارنماها موجودند باید در تنظیم آن سند قید گردد مانند Retrieved September 3.
 • نام مجلات علمی باید به صورت کامل و با قلمایتانیک (Italic) ذکر شوند. تنها، حرف اول عنوان و زیرشاخه‌های عنوان، بزرگ و بقیه حروف کوچک نوشته می‌شوند. نام کتاب، عنوان پروژه‌ها و مقالات غیر از مجلات علمی نیز با قلم ایرانیک ذکر می‌شوند. چگونگی تنظیم اسناد در نمونه مثال‌های زیر ارائه شده است:

نمونه تنظیم کتاب‌ها (با ویرایش‌های بعدی و سه نگارنده)

Sonntag, R. E., Borgnakke, C. & Van Wylen, G. J. (2003). Fundamentals of Thermodynamics (6th ed.). New York: Wiley.

  نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب ویراسته (Edited book)

Badger, P. C. (1999). Solid fuels. In: O. Kitani (Ed.), CIGR handbook of agricultural engineering: Energy and Biomass Engineering (Vol. 5). (pp. 248-288). St Joseph, MI: ASAE.

 نمونه تنظیم یک مقاله از یک مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

Mohammadzadeh, J. & Ahmadi, M. R. (2008). Optimization of olive oil extraction to enhance efficiency and quality. Journal of Agricultural Engineering Research, 9(2), 113-126. (In Farsi)

 نمونه تنظیم یک مقاله در مجله برخط (On-line)

Tavakoli H., Rajabipour A. & Mohtasebi S. S. (2009). Moisture-dependent some engineering properties of soybean grains. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript 1110, Retrieved May 10, 2009, from http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejournal

 نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده

Edwards, W. (2002 April). Farm machinery selection. Retrieved September 3, 2008, Iowa State University, University Extension, from http://www.extension.iastate.edu/Publications

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity.

نمونه تنظیم سند یک رساله‌ دکتری

Jeong, J. (2009). A practical theory of micro-solar power sensor networks. Ph.D. dissertation, University of California, Berkeley.

 نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

Mohammadi, A., Rafiee, S., Keyhani, A. and Emam-Djomeh, Z. (2008). Mathematical modeling of drying characteristics of kiwifruit slice (cv. Hayward). In: Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 Oct., AkdenizUniversity, Antalya, Turkey, pp. 853-858.

 فایل های ارسالی نویسنده جهت ارسال اولیه مقاله :1. فایل اصلی مقاله بـدون نام نـویسنـدگان 2. فایل اسامی و مشخصات کامل نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی 3. فایل تازه های پژوهش 4. فایل تعهدنامه اخلاقی با امضای همه نـویسندگان– مهم ترین نتایج و تازه های پژوهش به صورت یک فایل Word ذخیره و ارسال گردد.

 هزینه داوری و انتشار

فرآیند دریافت وجه جهت  پذیرش  اولیه  و پذیرش نهایی مقالات

هزینه بررسی اولیه مقاله 1000000 زیال و هزینه چاپ مقاله نیز 1000000 ریال می باشد.

 که بصورت آنلاین و از طریق سایت نشریه انجام میگیرد.