c3518cb17d976b8
تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) با استفاده از ژن COII

الهام اکبریان فیروزآبادی؛ بهزاد حبیب پور؛ حمید گله داری؛ پرویز شیشه بر

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 267-273

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24334

چکیده
  موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) یک آفت مهم چوب در استان خوزستان بوده که خسارت‌های اقتصادی جدی را به لوازم سلولزی وارد می‌نماید. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این آفت، 13 جمعیت از نقاط مختلف استان خوزستان به علاوه 2 نمونه از جزیره خارک و بندرعباس جمع‌آوری گردید. بعد از استخراج ژنوم، یک قطعه با طول 486 جفت باز از ژن میتوکندریایی سیتوکروم ...  بیشتر