c3518cb17d976b8
اثر زمان و میزان مصرف علف‌کش گلیفوسیت در کنترل رشد رویشی و زایشی قیاق Sorghum halepense

زهرا فرخی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 13-21

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28641

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر زمان و میزان مصرف علف‌کش گلیفوسیت در کنترل رشد قیاق، سه آزمایش طی سال‌های 1387و 1388 در گلخانه، مزرعه و آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران (کرج) انجام شد. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی (گلخانه و آزمایشگاه) و بلوک‌های کامل تصادفی (مزرعه) اجرا شدند. عوامل آزمایش شامل مراحل سم‌پاشی ...  بیشتر