c3518cb17d976b8
مطالعه تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به دست آمده از علف های هرز تیره Poaceae و برنج

مینو برگ نیل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیدمحمود اخوت؛ کیوان غضنفری

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 47-61

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28644

چکیده
  تعیین تنوع ژنتیکی قارچ جدا شده از روی علفهای هرز به کمک واکنش PCR که در دانستن نوترکیبی‌های ژنتیکی احتمالی در جمعیت‌های قارچ بسیار مفید خواهد بود، برای اولین بار در ایران انجام شد. جدایه های قارچ Magnaporthe grisea جدا شده از روی برخی علف های هرزگرامینه و برنج جهت تعیین تیپ آمیزشی به کمک واکنش PCR و تنوع ژنتیکی به کمک نشانگر RAPD-PCR مورد تجزیه و ...  بیشتر