c3518cb17d976b8
بیوکنترل نماتد Meloidogyn javanica مولد غده ریشه زیتون در شرایط گلخانه با استفاده از سودوموناس‌های فلورسنت

سعیده خلیقی؛ غلام خداکرمیان

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 323-332

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30252

چکیده
  از باغات زیتون ‌استان‌های گلستان، گیلان، زنجان و قم نمونه‌های خاک اطراف ریشه گردآوری شد. از نمونه‌های خاک، استرین‌‌های Pseudomonas روی محیط کشت King’s B جداشد. ویژگی‌های مهم فنوتیپی استرین‌های باکتری با روش‌های استاندارد باکتری‌شناسی بررسی شد. تولیداکسیداز، رنگ فلورسنت، رشد در چهار درجه سلسیوس و آرژنین-دی‏هیدرولاز، در همه استرین‌ها ...  بیشتر